چ. فوریه 24th, 2021

روش شناسی

پیکسوتو (۱۹۹۹) نشان داد که سود خالص با ارائه ضریب تعیین ۸۶/۵۳ درصد نسبت به سود عملیاتی (۳۵/۵۱%) و EVA (22/51%)، قدرت توضیح دهندگی بیشتری... Read More
در تحقیقی که جیمز[۴۶] و همکاران (۲۰۰۸)، بر روی تأثیر برنامه بازگشت به حالت اولیه فعال در مقابل بازگشت به حالت اولیه غیر فعال بر حذف... Read More