یک. نوامبر 29th, 2020

سرمایه فکری

بررسی متغیرهای مستقل آزمون پایایی و مانایی متغیرهاآزمون همخطی بین متغیرهای مستقل آزمون دیکی –فولر ( ADF )ضریب همبستگی پیرسون انتخاب مدل مناسب آزمون انتخاب... Read More
۳-۶٫ آمار توصیفی داده‌هاپس از اینکه اطلاعات مورد نظر تحقیق جمع آوری و ثبت گردیدند، بایستی انبوه اطلاعات حاصل شده با روش های علمی، خلاصه... Read More