پنج. نوامبر 26th, 2020

ضمان

۴ـ۲٫ فقه المعاملاتفقه امامیه:۱ـمحقق نجفی(صاحب جواهر) در مورد عدم لزوم اجازهی ولی در ازدواج دختره باکره و رشیده با عنایت به تعارض روایت می گوید:«... Read More
۳ـ۲ـ۷٫ رابطهی قاعدهی عدل و انصاف با قاعدهی قرعهبرخی گفته اند قرعه برای هر امر مشکلی تشریع شده است. در مورد جریان قاعدهی عدل و... Read More
ثالثاً: همچنین در میان روایات مستند این قاعده، به روایاتی نیز اشاره شده است که در آن خطابات شرعی به صورت نفی و نهی از... Read More