بایگانی برچسب: طلاق

رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل …

کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارسبه وسیله: شاهرخ اسکندریچکیدهاین پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس انجام شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان …

پژوهش – بررسی روابط علت و معلولی توسعه‌ی شهرنشینی و ترافیک حاصل از خودروها …

۱-۲-۵ توسعه‌ی پایدار[۱۲]توسعه‌ی پایدار به توسعه‌ای اطلاق می‌شود که نیازهای زمان حال را بدون آنکه توانایی‌های نسل‌های آینده را در تامین نیازمندی‌هایشان به مخاطره اندازد فراهم می‌کند[۶].۱-۲- ۶ محیط‌زیست[۱۳]به محیطی که در آن زندگی جریان داشته و مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده با هم در کنش بوده و بر رفتار و رشد …

ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- قسمت …

حال شرایطی را در نظر بگیرید که برای محاسبه ارزش اختیار از اختیار آسیایی استفاده شده است. می توان بیان کرد در این حالت روند تغییرات قیمت ها را مطابق شکل روبرو اختیار کرده ایم. در این شکل هر نقطه بیانگر میانگین قیمت ها (نقاط شکل ۳-۳) از ابتدا تا نقطه مذکور می باشد.شکل ۳-۳ …

پژوهش – ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- قسمت ۱۴

در نهایت میانگینی از تمام ارزش های بدست آمده برای اختیار نشان دهنده ارزش نهایی اختیار به روش شبیهسازی مونت کارلو خواهد بود. هر چقدر تعداد ارزش های اولیه تصادفی و در نتیجه تعداد دفعات محاسبه ارزش اختیار افزایش یابد موجب افزایش دقت ارزشگذاری اختیار خواهد شد.با وجود آنکه محاسبات روش شبیه سازی مونت کارلو …

ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- قسمت …

معادلات دیفرانسیل جزئی راه حل دقیق با استفاده از روش بلک شولز یا معادلات مشابه دیگرتقریب های تحلیلیروش های عددی (روش دیفرانسیل محدود) شبیه سازی مونت کارلو شبکه ها دوجمله ایسه جمله ایچهار جمله ایچند جمله ای ۲-۳-۳-۱- روش معادلات دیفرانسیل جزئیروش های تحلیلی و روش های معادلات دیفرانسیل در این گروه قرار می گیرند. …

ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- قسمت ۳

ارزش پروژهارزش احتمالی جریان های مالیYESتحلیل پروژهانعطاف پذیری مدیریتعدم قطعیت در پروژهNOشکل ۱- ۲ مراحل ارزشگذاری پروژه با استفاده از اختیار۱-۵- نوآوری تحقیق۱ . در این تحقیق برای اولین بار مفهوم اختیار آسیایی واقعی معرفی شده است. مدل اختیار آسیایی با تعریف دنیای واقعی و شرایط حاکم بر آن توجیه شده و در پروژه ای …

سایت مقالات فارسی – جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۲۲

۴ـ۲٫ فقه المعاملاتفقه امامیه:۱ـمحقق نجفی(صاحب جواهر) در مورد عدم لزوم اجازهی ولی در ازدواج دختره باکره و رشیده با عنایت به تعارض روایت می گوید:« شاید اعتبار و توجه (دقت عقلی) گواه بر سقوط ولایت پدر باشد زیرا اجبار دختر عاقل و کامل، سبب ظلم و ستم براو می گردد.»[۳۰۴]۲ـ استاد شهید مطهری، در مورد …

جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۲۴

۱ـ برای امام (والی امر) سزاوار است که مقدار جزیه را در وقت وجوبش مشخص سازد و در تعیین این مقدار، تفاوت میان ثروتمند و فقیر را لحاظ کند. زیرا رعایت عدل و قسط لازم است و انصاف، در دریافت جزیه، مبنا قرار دادن عدالت است.[۳۵۴]۲ـ ادای حقوق بعد از ایمان به خدا از بالاترین …

جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۱۹

۳ـ۲ـ۷٫ رابطهی قاعدهی عدل و انصاف با قاعدهی قرعهبرخی گفته اند قرعه برای هر امر مشکلی تشریع شده است. در مورد جریان قاعدهی عدل و انصاف پس از حکم عقل و سیره عقلا به مفاد آن، امر مشکلی وجود ندارد تا قاعده قرعه پیاده شود. به بیان دیگر و دقیق تر عدل و انصاف بر …

دسترسی متن کامل – جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۱۴

«در عصر جاهلی نیز فطرت عدالت خواهانه وجود داشت، گرچه آن ها جاهل بودند اما فطرت عدالت خواهانه داشتند و این فطرت نه از آبشخور فلسفه ایران و یونان که بر اساس توافقهایی بود تا نظم را ایجاد و منافع را در میان خود توزیع کنند.»[۱۸۰]ایشان معتقد است وجود ظلم در میان آن ها ناشی …