پ. ژانویه 21st, 2021

عسر و حرج

«در عصر جاهلی نیز فطرت عدالت خواهانه وجود داشت، گرچه آن ها جاهل بودند اما فطرت عدالت خواهانه داشتند و این فطرت نه از آبشخور... Read More
ثالثاً: همچنین در میان روایات مستند این قاعده، به روایاتی نیز اشاره شده است که در آن خطابات شرعی به صورت نفی و نهی از... Read More