پنج. نوامبر 26th, 2020

فرهنگ ایران

جامی این داستان را در منظومۀ فارسی خود یادآور میشود، همچنان که قصیدۀ فرزدق را در آن به شکلی آزاد ترجمه نمود که در این... Read More