پنج. نوامبر 26th, 2020

فعالیت ذهنی

۲۸۰۰ ۴۵۹۲ ۱۲ هیتر ۲۸۶۰ ۴۵۹۲ ۱۳ سیستم روشنایی ۱۴۰۰ ۲۲۹۶ ۱۴ سیستم گرمایش برقی ۲۸۰۰ ۴۵۹۲ ۱۵ ایستگاه C.G.S m*3/h50000 ۶۰۵۳ ۱۶ جمع کل... Read More