ی. ژانویه 17th, 2021

فقهی و حقوقی

زمانی که فقیه یا قاضی، یا حقوقدان، عدالت را به مثابهی اصل و قاعدهی برتر در کار استنباط تلقی کند، روشن است که نه تنها... Read More