پ. ژانویه 21st, 2021

فقه اسلامی

شاطبی، ابراهیم، الموافقات، تحقیق عبدالله دزاز، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۱۵ ه ق.الشافعی، أبوعبدالله محمد بن إدریس، الأشباه والنظائر، بیجا، بینا، بیتا.شریعت، فرشاد، عدالت و سیاست (بررسی ابعاد نظری... Read More
مجتهد شبستری، محمّد، ایمان و آزادی، چاپ چهارم،تهران، طرح نو، ۱۳۸۲ ه ش.محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، چاپ دوازدهم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی،۱۴۰۶ ق.محمود... Read More
چند پیشنهاددر این نوشتار گرچه سعی کردیم به ریشه یابی اصل عدالت در کتب فقهی بپردازیم و همچنین شواهدی را مبنی بر استفادهی مذاهب اسلامی... Read More
ثالثاً: همچنین در میان روایات مستند این قاعده، به روایاتی نیز اشاره شده است که در آن خطابات شرعی به صورت نفی و نهی از... Read More