پنج. نوامبر 26th, 2020

فقه امامیه

شاطبی، ابراهیم، الموافقات، تحقیق عبدالله دزاز، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۱۵ ه ق.الشافعی، أبوعبدالله محمد بن إدریس، الأشباه والنظائر، بیجا، بینا، بیتا.شریعت، فرشاد، عدالت و سیاست (بررسی ابعاد نظری... Read More
۴ـ۲٫ فقه المعاملاتفقه امامیه:۱ـمحقق نجفی(صاحب جواهر) در مورد عدم لزوم اجازهی ولی در ازدواج دختره باکره و رشیده با عنایت به تعارض روایت می گوید:«... Read More
۱ـ برای امام (والی امر) سزاوار است که مقدار جزیه را در وقت وجوبش مشخص سازد و در تعیین این مقدار، تفاوت میان ثروتمند و... Read More
مذهب فقهی امامیهامامیه؛ معتقدین به امامت ائمهی دوازده گانه از حضرت علی(علیه السلام) تا امام مهدی (علیه السلام) میباشند و هرجا امامیه به صورت مطلق... Read More