چ. ژانویه 27th, 2021

فیزیولوژیکی

ضربان قلب در حالت استراحت به میزان ۵ تا ۸ ضربه در دقیقه فقط از طریق غوطهور شدن قسمتی از بدن در آب کاهش مییابد... Read More
لاکتات مولکولی نیست که عملکرد عضله را مختل کند. زیان فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تولید لاکتات در تولید یونهای هیدروژن است که اگر بافر نشوند PH... Read More
۴-۳- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق ۵۱۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول ۵۱۴-۳-۲- آزمون فرضیه دوم ۵۴فصل پنجم۵-۱- مقدمه ۵۷۵-۲- خلاصه تحقیق ۵۷۵-۳- بحث و نتیجهگیری ۵۸۵-۳-۱-... Read More
اگر مدت و شدت دوره برگشت به حالت اولیه کافی نباشد، ممکن است که ورزشکار به عوارضی نظیر خستگی مزمن و سندرم بیش تمرینی دچار... Read More
رکورد آزمون مهارت قبل از اعمال متغیرهای مستقل در بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (۷۹/۰ = P). پس از اعمال ۶ هفته تمرین، بین... Read More