بایگانی برچسب: قصاص

جستجوی مقالات فارسی – جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۲۷

شاطبی، ابراهیم، الموافقات، تحقیق عبدالله دزاز، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۱۵ ه ق.الشافعی، أبوعبدالله محمد بن إدریس، الأشباه والنظائر، بیجا، بینا، بیتا.شریعت، فرشاد، عدالت و سیاست (بررسی ابعاد نظری و کاربردی عدالت در گفتمان سیاسی اسلام و غرب) ، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، ۱۳۸۷ ه ش.شمس الدین، محمد مهدی، علم اصول، ابزار یا هدف، مجلهی …

دسترسی متن کامل – جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۲۳

۲ـ نفقه در صورت وجود منزل برای زن و به مجرد نشوز او ساقط میشود. زیرا نفقه، در مقابل وطی همسر و عوض از آن است. و انصاف آن است که زن به سوی خانهی همسرش باز گردد و مرد اقامهی دعوا از زوجهی خود کند و زن نیز با انصاف با همسر خود برخورد …

جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۲۴

۱ـ برای امام (والی امر) سزاوار است که مقدار جزیه را در وقت وجوبش مشخص سازد و در تعیین این مقدار، تفاوت میان ثروتمند و فقیر را لحاظ کند. زیرا رعایت عدل و قسط لازم است و انصاف، در دریافت جزیه، مبنا قرار دادن عدالت است.[۳۵۴]۲ـ ادای حقوق بعد از ایمان به خدا از بالاترین …

جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۱۷

۳ـ باب”عدم جواز اقامه الشهاده علی المعسر مع الخوف ظلم الغریم له”[۲۳۸]جایز نبودن شهادت بر شخص معسر [به سختی و ناداری افتاده] با ترس از ظلم و ستم بر شخصی که زیان دیده است.روایات مذکور، از مواردی است که بر اساس قاعدهی عدالت و یا نفی ظلم حکم اولیه محدود شده است.۳ـ۱ـ۵٫ عدالت؛ و کاربردی …

جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۱۹

۳ـ۲ـ۷٫ رابطهی قاعدهی عدل و انصاف با قاعدهی قرعهبرخی گفته اند قرعه برای هر امر مشکلی تشریع شده است. در مورد جریان قاعدهی عدل و انصاف پس از حکم عقل و سیره عقلا به مفاد آن، امر مشکلی وجود ندارد تا قاعده قرعه پیاده شود. به بیان دیگر و دقیق تر عدل و انصاف بر …

جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۱۶

ـ عدالت؛ و کاربردی غیرفقهی(عدالت معیار اجرایاحکام و ادارهی حکومت اسلامی)۳ـ۱ـ۱٫ عدالت؛ رهیافتی به مقاصد الشریعهاندیشمندان شیعه با اشاره به یک حقیقت اما در بیان های مختلف به تعریف مقاصد الشریعه پرداخته اند:ـ علم مقاصد الشریعه؛ علمی است که در پیوند با تشریع قرار دارد و از اهداف کلی یا هدف های مورد توجه آن …

منابع مقالات علمی : ترجمـه و تحقیق کتاب پیوندهای تاریخی و ادبی عربها، ایرانیان و ترکها تألیف دکتر حسین مجیب …

بدون شک این زبان عربی بسیار والایی است که عبارت آن بسیار خوب و آرایش آن بسیار متین است و سجع آن بدون تأمل و فکر قبلی میآید، همچنان که معنا در ظاهر لفظ است. اما میان جامی در شعر و نثر وی فاصلۀ بسیار است که شاید سبب آن این است که جامی به …

تحقیق – ترجمـه و تحقیق کتاب پیوندهای تاریخی و ادبی عربها، ایرانیان و ترکها …

پدرم گفت کدام یک از شما فرزند من است چرا که هر دوی شما از سوراخ سوزن فرو میروید.بدون تردید ترجمه دقیق است و نشان میدهد که بدیع الزمان به زبان فارسی تسلّط داشت، زیرا ترجمۀ منظوم قدرت بالایی در بیان را میطلبد و این قدرت تنها برای کسی که از روشهای سخن در زبانی …

ترجمـه و تحقیق کتاب پیوندهای تاریخی و ادبی عربها، ایرانیان و ترکها …

پدرم گفت کدام یک از شما فرزند من است چرا که هر دوی شما از سوراخ سوزن فرو میروید.بدون تردید ترجمه دقیق است و نشان میدهد که بدیع الزمان به زبان فارسی تسلّط داشت، زیرا ترجمۀ منظوم قدرت بالایی در بیان را میطلبد و این قدرت تنها برای کسی که از روشهای سخن در زبانی …

تحقیق – ترجمـه و تحقیق کتاب پیوندهای تاریخی و ادبی عربها، ایرانیان و ترکها تألیف دکتر حسین …

برادر وی نیز گفت :إن العجـــوز ذات حزم وجــلد والنظـــر الأوفق والـــرأی الســددپیر زن، استوار و پرتوان و صاحبِ نظر مناسب و نیک اندیش است.قــد أمرتنا بالسداد والـــرشـــد نصیحــه منهــا وبــــرّاً بالــولـــدبا نیک اندیشی و خردمندی و از روی نصیحت و اندرز و نیکی با فرزندان خود به ما فرمان داد.فباکــروا الحرب حماه فی العدد …