س. ژانویه 26th, 2021

قصاص

شاطبی، ابراهیم، الموافقات، تحقیق عبدالله دزاز، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۱۵ ه ق.الشافعی، أبوعبدالله محمد بن إدریس، الأشباه والنظائر، بیجا، بینا، بیتا.شریعت، فرشاد، عدالت و سیاست (بررسی ابعاد نظری... Read More
۱ـ برای امام (والی امر) سزاوار است که مقدار جزیه را در وقت وجوبش مشخص سازد و در تعیین این مقدار، تفاوت میان ثروتمند و... Read More
۳ـ باب”عدم جواز اقامه الشهاده علی المعسر مع الخوف ظلم الغریم له”[۲۳۸]جایز نبودن شهادت بر شخص معسر [به سختی و ناداری افتاده] با ترس از... Read More
۳ـ۲ـ۷٫ رابطهی قاعدهی عدل و انصاف با قاعدهی قرعهبرخی گفته اند قرعه برای هر امر مشکلی تشریع شده است. در مورد جریان قاعدهی عدل و... Read More
ـ عدالت؛ و کاربردی غیرفقهی(عدالت معیار اجرایاحکام و ادارهی حکومت اسلامی)۳ـ۱ـ۱٫ عدالت؛ رهیافتی به مقاصد الشریعهاندیشمندان شیعه با اشاره به یک حقیقت اما در بیان... Read More
پدرم گفت کدام یک از شما فرزند من است چرا که هر دوی شما از سوراخ سوزن فرو میروید.بدون تردید ترجمه دقیق است و نشان... Read More
پدرم گفت کدام یک از شما فرزند من است چرا که هر دوی شما از سوراخ سوزن فرو میروید.بدون تردید ترجمه دقیق است و نشان... Read More
برادر وی نیز گفت :إن العجـــوز ذات حزم وجــلد والنظـــر الأوفق والـــرأی الســددپیر زن، استوار و پرتوان و صاحبِ نظر مناسب و نیک اندیش است.قــد... Read More