بایگانی برچسب: مدل پیشنهادی

منابع مقالات علمی : پیش‌بینی رویگردانی مشتریان در مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی؛ مورد مطالعه …

Months: مدت زمان حضور مشتری در شرکت. Complete-mean: میانگین تعداد تماس‌های کامل صوتی و داده‌ای. Mou-mean: میانگین ماهانه تعداد دقایق استفاده. Recv-vce-mean: میانگین تعداد تماس‌های صوتی وارده به مشتری. Rev-Mean: میانگین درآمد ماهانه. متغیر استخراج شده از شبکه اجتماعی مشتریبرای شناسایی مشتریان با ارزش از دیدگاه رویگردانی فقط در نظر گرفتن متغیرهای سنتی CRM کافی …

سامانه پژوهشی – پیش‌بینی رویگردانی مشتریان در مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی؛ …

(۱) ۲۴ مدل پیش‌بینی رویگردانی مشتریان با ارزش در بخش خدمات حسین عباسی‌مهر ۱۳۹۰ ANFISk-meanscAnt-miner مخابرات(۲) جمع‌بندیچنانچه ذکر شد در اکثر این تحقیقات، مدل ارائه شده فقط بر روی یک پایگاه داده پیاده‌سازی شده است. همچنین، هیچ یک از این تحقیقات به بررسی تکنیک سیستم چند دسته‌بند (MCS) بر دقت پیش‌بینی رویگردانی نپرداخته‌اند. از طرف …

دسته بندي علمی – پژوهشی : پیش‌بینی رویگردانی مشتریان در مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی؛ …

فاز دوم شامل شناسایی مشتریان با ارزش از میان مشتریانی است که در فاز اول به عنوان رویگردان شناسایی شده‌اند. در این مرحله، مدل‌سازی فقط بر روی داده‌های مشتریان رویگردان انجام خواهد گرفت؛ بدین گونه که با استفاده از تکنیک SOM، با توجه به معیارهای ارزش‌گذاری، این مشتریان را خوشه‌بندی می‌کنیم و خوشه‌ای را که …

پیش‌بینی رویگردانی مشتریان در مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی؛ مورد مطالعه …

داده‌های اپراتور تالیااین مجموعه داده شامل اطلاعات مربوط به ۳۱۵۰ مشتری است که در یک دوره زمانی ۱۲ ماهه از آغاز شهریور ۱۳۸۶ تا پایان مرداد ۱۳۸۷ به تفکیک ماه جمع‌آوری شده است. این مشتریان از میان گروهی انتخاب شده‌اند که حداقل در ۲ ماه اول دوره مورد بررسی اقدام به رویگردانی نکرده باشند؛ بدین …

ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- قسمت ۲۳

۳-۵-۱- اختیار آسیایی با میانگین بازگشت کنندههمانطور که در بخش های قبل بیان شد مدل اختیار آسیایی و مدل اختیار با میانگین بازگشت کننده هر دو موجب کاهش میزان نوسان پذیری و در نتیجه کاهش ارزش اختیار می شوند. سئوال مهم در این رابطه نحوه ارزش گذاری اختیار با مدل اختیار آسیایی در صورت پیروی …

سایت مقالات فارسی – ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- قسمت …

۱۹۸٫۲۲۳۱۰۸۹۴۱۱۰/۵۱۰۸۱۳۱/۵ برای محاسبه ارزش اختیار در درخت انبوه مشابه درخت دو جمله ای کاکس، راس، رابینستین عمل می کنیم. برای ضرایب افزایش و کاهش ارزش در هر گام درخت داریم :u = exp(σ√δt)= exp(0/30 * √۱)= ۱/۳۵d = 1/)u(= 1/)1/350( = 0/741مطابق معادله (۲-۱۰) احتمال افزایش در هر گره برابر است با :p =[exp(r δt) – …

ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- قسمت ۱۸

با محاسبه ارزش هر گره و فرآیند برگشت به عقب ارزش نهایی اختیار محاسبه می شود.در این مثال ارزش اختیار گسترش به تنهایی ۲۴ میلیون دلار ، اختیار انقباض ۳ میلیون دلار و اختیار ترک ۱ میلیون دلار می باشد. ارزش اختیار انتخاب (توسط درخت دوجمله ای محاسبه شده) نیز برابر ۲۷ میلیون دلار می …

ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- قسمت …

حال شرایطی را در نظر بگیرید که برای محاسبه ارزش اختیار از اختیار آسیایی استفاده شده است. می توان بیان کرد در این حالت روند تغییرات قیمت ها را مطابق شکل روبرو اختیار کرده ایم. در این شکل هر نقطه بیانگر میانگین قیمت ها (نقاط شکل ۳-۳) از ابتدا تا نقطه مذکور می باشد.شکل ۳-۳ …

متن کامل – ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- …

(۲۰۱۱)Moritoshikato and yicheng zhou آمریکایی درخت دوجمله ای براونی هندسی تعویض (خرید) انحراف معیار انرژی (تولید الکتریسیته) دارد همانطور که از جدول پیداست فرض اولیه در مورد اختیار واقعی، ساده (آمریکایی یا اروپایی) بودن اختیار می باشد؛ در صورتی که در این تحقیق نشان خواهیم داد اختیار آسیایی- آمریکایی مدل مناسب تری برای ارزشگذاری اختیارات …

ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی- قسمت ۳

ارزش پروژهارزش احتمالی جریان های مالیYESتحلیل پروژهانعطاف پذیری مدیریتعدم قطعیت در پروژهNOشکل ۱- ۲ مراحل ارزشگذاری پروژه با استفاده از اختیار۱-۵- نوآوری تحقیق۱ . در این تحقیق برای اولین بار مفهوم اختیار آسیایی واقعی معرفی شده است. مدل اختیار آسیایی با تعریف دنیای واقعی و شرایط حاکم بر آن توجیه شده و در پروژه ای …