پ. ژانویه 21st, 2021

مذاهب اسلامی

بهبهانی، سیدعلی، الفوائد العلیه ـ القواعد الکلیه، چاپ دوم، اهواز، کتابخانهی دارالعلم، ۱۴۰۵ق.البهوتی، منصور بن یونس بن إدریس، کشاف القناع عن متن الإقناع، محقق: مصطفی... Read More
۱ـ برای امام (والی امر) سزاوار است که مقدار جزیه را در وقت وجوبش مشخص سازد و در تعیین این مقدار، تفاوت میان ثروتمند و... Read More
چند پیشنهاددر این نوشتار گرچه سعی کردیم به ریشه یابی اصل عدالت در کتب فقهی بپردازیم و همچنین شواهدی را مبنی بر استفادهی مذاهب اسلامی... Read More
۳ـ۲ـ۷٫ رابطهی قاعدهی عدل و انصاف با قاعدهی قرعهبرخی گفته اند قرعه برای هر امر مشکلی تشریع شده است. در مورد جریان قاعدهی عدل و... Read More
ثالثاً: همچنین در میان روایات مستند این قاعده، به روایاتی نیز اشاره شده است که در آن خطابات شرعی به صورت نفی و نهی از... Read More