پ. ژانویه 21st, 2021

وصیت

۳ـ باب”عدم جواز اقامه الشهاده علی المعسر مع الخوف ظلم الغریم له”[۲۳۸]جایز نبودن شهادت بر شخص معسر [به سختی و ناداری افتاده] با ترس از... Read More
۳ـ۲ـ۷٫ رابطهی قاعدهی عدل و انصاف با قاعدهی قرعهبرخی گفته اند قرعه برای هر امر مشکلی تشریع شده است. در مورد جریان قاعدهی عدل و... Read More
«در عصر جاهلی نیز فطرت عدالت خواهانه وجود داشت، گرچه آن ها جاهل بودند اما فطرت عدالت خواهانه داشتند و این فطرت نه از آبشخور... Read More
ـ عدالت؛ و کاربردی غیرفقهی(عدالت معیار اجرایاحکام و ادارهی حکومت اسلامی)۳ـ۱ـ۱٫ عدالت؛ رهیافتی به مقاصد الشریعهاندیشمندان شیعه با اشاره به یک حقیقت اما در بیان... Read More
ایشان کندن قسمتی از کانال، به طول پنج ذراع و عمق پنج ذراع را به سلمان موکول ساخت که به تنهایی آن را کند در... Read More
در نهایت ضرایب موجک در هر نقطه از سیگنال (b) و برای هر مقدار از مقیاس (a) با رابطه (۳-۴) قابل محاسبهاند: (۳-۴) انتقال در... Read More
در این قسمت از تحقیق، تعریف عملیاتی متغیرهای مورد استفاده در مدل بحث میشود. دوره زمانی مورد مطالعه، سالهای ۲۰۱۱-۱۹۹۰ بوده و متغیرهای مدل عبارتند... Read More