بایگانی برچسب: وصیت

دسترسی متن کامل – جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۲۳

۲ـ نفقه در صورت وجود منزل برای زن و به مجرد نشوز او ساقط میشود. زیرا نفقه، در مقابل وطی همسر و عوض از آن است. و انصاف آن است که زن به سوی خانهی همسرش باز گردد و مرد اقامهی دعوا از زوجهی خود کند و زن نیز با انصاف با همسر خود برخورد …

جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۱۷

۳ـ باب”عدم جواز اقامه الشهاده علی المعسر مع الخوف ظلم الغریم له”[۲۳۸]جایز نبودن شهادت بر شخص معسر [به سختی و ناداری افتاده] با ترس از ظلم و ستم بر شخصی که زیان دیده است.روایات مذکور، از مواردی است که بر اساس قاعدهی عدالت و یا نفی ظلم حکم اولیه محدود شده است.۳ـ۱ـ۵٫ عدالت؛ و کاربردی …

جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۱۹

۳ـ۲ـ۷٫ رابطهی قاعدهی عدل و انصاف با قاعدهی قرعهبرخی گفته اند قرعه برای هر امر مشکلی تشریع شده است. در مورد جریان قاعدهی عدل و انصاف پس از حکم عقل و سیره عقلا به مفاد آن، امر مشکلی وجود ندارد تا قاعده قرعه پیاده شود. به بیان دیگر و دقیق تر عدل و انصاف بر …

دسترسی متن کامل – جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۱۴

«در عصر جاهلی نیز فطرت عدالت خواهانه وجود داشت، گرچه آن ها جاهل بودند اما فطرت عدالت خواهانه داشتند و این فطرت نه از آبشخور فلسفه ایران و یونان که بر اساس توافقهایی بود تا نظم را ایجاد و منافع را در میان خود توزیع کنند.»[۱۸۰]ایشان معتقد است وجود ظلم در میان آن ها ناشی …

جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۱۶

ـ عدالت؛ و کاربردی غیرفقهی(عدالت معیار اجرایاحکام و ادارهی حکومت اسلامی)۳ـ۱ـ۱٫ عدالت؛ رهیافتی به مقاصد الشریعهاندیشمندان شیعه با اشاره به یک حقیقت اما در بیان های مختلف به تعریف مقاصد الشریعه پرداخته اند:ـ علم مقاصد الشریعه؛ علمی است که در پیوند با تشریع قرار دارد و از اهداف کلی یا هدف های مورد توجه آن …

جستجوی مقالات فارسی – جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۱۱

از این رو عدالت نیز، قاعدهای است که مغفول افتاده و چنان که باید مطمح نظر قرار نگرفته است، گرچه نقش و تمام ویژگی های یک اصل و قاعده را دارا است.۲ـ۱ـ۹٫ معیار قواعد فقهی و تطبیق آن بر عدالتهمان گونه که پیشتر آورده شد، برای آن که موضوعی چون عدالت، قاعدهای فقهی شمرده شود …

ترجمـه و تحقیق کتاب پیوندهای تاریخی و ادبی عربها، ایرانیان و ترکها …

ایشان کندن قسمتی از کانال، به طول پنج ذراع و عمق پنج ذراع را به سلمان موکول ساخت که به تنهایی آن را کند در حالی که میگفت : خداوندا جز زندگی آخرت نیست. سلمان نیرومند بود و در کندن گودال مهارت داشت. مردم نیز بر سر سلمان فارسی رقابت کردند از این رو مهاجران …

متن کامل – تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین …

گروه آموزش انسانگرایی زوج ها با هم و گروه آموزش انسان گرایی زوج ها به صورت فردی بطور موثری نسبت به گروه کنترل موجب رضایت از زندگی، لذت، عزت نفس، آرامش، کنترل، کارآمدی و شادمانی کلی بیشتری در زنان شده اند(جداول(۴– ۱۳) و (۴– ۱۴)) . گروه آموزش انسانگرایی زوج ها با هم و گروه …

بررسی مسائل کیفیت توان، پیدا کردن یک مشخصه درست از پدیده های کیفیت توان و …

در نهایت ضرایب موجک در هر نقطه از سیگنال (b) و برای هر مقدار از مقیاس (a) با رابطه (۳-۴) قابل محاسبهاند: (۳-۴) انتقال در تبدیل موجک نشان دهنده موقعیت پنجره است. در این روش نیز یک تابع پنجره در نظر گرفته شده و در موج مورد نظر ضرب می شود. بر خلاف تبدیل گسسته، …

متن کامل – بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- قسمت ۱۹

در این قسمت از تحقیق، تعریف عملیاتی متغیرهای مورد استفاده در مدل بحث میشود. دوره زمانی مورد مطالعه، سالهای ۲۰۱۱-۱۹۹۰ بوده و متغیرهای مدل عبارتند از :: تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید پول (به قیمت ثابت سال پایه ۲۰۰۵) که دادههای مربوط به این شاخص، از WDI جمعآوری شده است و …