د. ژانویه 18th, 2021

کیفیت سرویس

ساخت مدل‌های پیش‌بینی رویگردانی با کارایی و دقت بالا، در این زمینه همچنین یافتن متغیرها و ویژگی‌هایی از رفتار مشتری که می‌تواند در ساخت مدل... Read More
نمونههای دیجیتال به این زیر سیستم برای پردازش و ثبت ارسال می گردند. این زیر سیستم می تواند بهسادگی یک واقعه نگار دادهها یا یک... Read More