شنبه. دسامبر 5th, 2020

گزارش نویسی

مناقبٌ تَفتُقُ ما رقَّعتمُ من بأس عمرو وسماح حاتمِفضایلی که آن چه از شجاعت عمرو و بخشش حاتم وصله کردهاید را میدرد.بویهیان نیز از ایرانیانی... Read More