موسسه حرف آخر

موسسه حرف آخر اولین مجموعه و در حال حاضر تنها مجموعه ای در ایران است که با تیم تصویرسازی (شهودی) با تکنولوژی انیمیشن فیلم های آموزشی دبیرستان و کنکور را در قالب DVDهای آموزشی تولید... ادامه

Read More

پایان نامه با کلید واژگان تحلیل اطلاعات، مدل رگرسیون، ریسک سیستماتیک

ه شده‌اند توضیح داده شد. فصل چهارمتجزیه و تحلیل اطلاعات مقدمه برای اتخاذ تصمیم مناسب و یا نتیجهگیری، اطلاعات جمعآوریشده باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. تجزیه و تحلیل بهعنوان... ادامه

Read More

پایان نامه با کلید واژگان متغیر مستقل، روش حداقل مربعات، رگرسیون خطی

) داده‬های مقطعیداده‬هایی هستند که در یک مقطع مشخص از زمان محاسبه و جمع‬آوری می شوند. به عنوان مثال، اگر متغیر SDA برای 100 شرکت و در یک مقطع خاصی از زمان (مثلا سال 1385 ) جمع آوری گردد، این... ادامه

Read More

پایان نامه با کلید واژگان کیفیت سود، قلام تعهدی، اقلام تعهدی

مالی است که در آن مدیر (نماینده) داوطلبانه در فرآیند تهیه و تنظیم بودجه مشارکت می‌کند. دلایل متعددی برای افشای داوطلبانه اطلاعات توسط مدیر وجود دارد. همکاری، نشان دادن حسن نیت،... ادامه

Read More

پایان نامه با کلید واژگان عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی

ریسک K قرار دار برابر Pk است و تحت تاثیر روش‌هایی که سرمایه گذاری تامین مالی می شود قرار نمی گیرد.2-11-4-1 انتقادات وارده بر نظریه MM نظریه نامربوط بودن تقسیم سود بر این فرض استوار است... ادامه

Read More

پایان نامه با کلید واژگان ارزش بازار، اوراق قرضه، عدم تقارن

که قبل از تحقق واقعی آن اتفاق می افتد. مثال هایی از شناسایی نا متقارن سود و زیان مربوط به سرمایه در گردش شامل:سود و زیان معاملات اوراق بهادار،کاهش ارزش موجودی ناشی از ضایعات ،نابابی و... ادامه

Read More