پایان نامه با واژه های کلیدی موتورهای جستجو

محور1 حقوق فرانسه و حقوق مولف بدون مولف قابل درک نیست .به هر صورت عادی است که شرط برخورداری از حقوق انحصاری مولف توسط فرد استفاده کننده ازاین فنون، شناخت کافی از نتیجه مورد انتظار باشد

گفتاردوم: شکل
زمانی اثر موجب ایجاد حقوق مولف می شود که از عالم نظر وارد عالم محسوس شکلی (مادی) شود . همان طور که دیوان عالی فرانسه متذکر شد اثر با تحقق تفکر مولف 1 خلق می شود . این نتیجه اصل بنیادی در حقوق مولف است که مطابق آن جریان افکار آزاد است 2 و قابل تملک نمی باشد .
بداهت این اصل با توجه به این که تمامی مولفان از مبانی مشترکی استفاده کرده اند ، آشکار است ضمناً اصل آزادی بیان نیز آن را توجیه می کند موارد متعدد اند که به عنوان مثال اظهار شده که ترتیب یک مسابقه زیبایی و همین طور روش بازرگانی کردن اثر عنوان آگهی تبلیغاتی فکر یک برنامه تلویزیونی ( به ویژه یک بازی) مشمول اثر فکری نمی شود . دیوان عالی در پرونده ای اعلام داشته که نشر مجموعه آثار با یک سری ویژگی های مشترک فی نفسه یک اثر مجزا از خود آثار نیست.3 براساس همین منطق است که همواره باید بین آثار و اختیار اطلاعات تفاوت قائل شد . حقوق مولف در برگیرنده آثار است نه اطلاعات . مسلماً وقتی که آثار دیجیتالی می شوند . تمامی آثار به شکل داده های ناخالص ظاهر می شوند . تمامی اخبار (اطلاعات) آثار تلقی نمی شوند . یک اثر ادبی که با زبان تندنویسی ارائه می شود کماکان اثر ادبی است .
تشخیص و تمیز فکر از شکل همیشه آسان نیست کلمه فکر قدری مبهم است واین ابهام موجب اشکال در تمیز آن از شکل به ویژه با گسترش هنرهای مفهومی 4 شده است .
صاحبان هنرهای مفهومی با آقای سل لویت 1 هم عقیده اند که می گوید :«تفکر می تواند اثر هنری باشد ». آیا موتورهای جستجو گر که موجب تسهیل دریافت اطلاعات از طریق رایانه می شوند و همین طور اتصال هایی که موجب دریافت ابر متن ها می شوند2 و با یک کلیک ساده موجب جابجایی و گردش روی صفحه نمایشگر می شوند را می توان اثر تلقی کرد .
تعیین مرز بین فکر غیر قابل حمایت و اثر قابل حمایت ، بین پروژه ساده برنامه تلویزیونی وقراردادن آن در یک کادر معین بین بازیگر تصوری به شکل خطوط درشت و مورد مشابه دیگری که با اضافه کردن خطوط جنبه زنده به خود می گیرد آسان نیست.
آنچه مسلم است اتمام اثر شرط حمایت نیست . ماده 2-111 L . ق.م.ف. مقرر می دارد اثر فارغ از هرنوع افشاء تنها با تحقق فکر مولف حتی ناتمام ایجاد شده تلقی می شود . بنابراین طرح مقدماتی و شِما 3 قابل حمایت اند و شرط عینیت نیازمند تثبیت شدن به روی شی نیست . بند 1 ماده 1- 111 L. ق.م.ف بدان تصریح دارد و ماده 2-112- L . با ذکر آثار شفاهی آن را تائید می کند و قابل ذکر است که معاهده برن در بند 2 ماده 2 اختیار قائل شدن شرط تثبیت به روی شی مادی برای آثار ادبی و هنری و یا برخی از آنها را برای دولت های عضو قائل شده است .در کشورهای کامن لا بر خلاف فرانسه تثبیت اثر به روی شی شرط برخورداری از حقوق است .
با وجود این مطابق بند 4 ماده 2-112 L. آثار رقص ، بخشی از یک مجموعه نمایش 4 واریته صحنه ای از ریسک و پانتومیم (نمایش بدون کلام ) ، هنگامی که به صورت نوشته یا به شکلی دیگر تثبیت شده باشند آثار ادبی- هنری محسوب می شوند .
سرانجام ، عدم تغییر اثر شرط حمایت نیست . آثاری که جنبه قالب و نمونه 1 دارند و با دخالت بعدی فرد ثالث کامل می شوند و بدون تردید مشمول حمایت حق مولف اند.

بخش دوم:
حق مؤلف در نرم افزارهای رایانه ای

فصل اول:چیستی نرم افزار ونحوه بوجودآمدن آن
مبحث اول:نرم افزار چیست ؟
ابزارهایی که انسان می سازد اعم از ساده و پیچیده ، به ساختار و هدفی که از ساخت آن در نظر بوده ، در اختیار او قرار می گیرد وآدمی با طرح ها و برنامه هایی که در ذهن دارد ازآن ابزار برای نیل به مقاصد خود استفاده می کند . ابزارهای ساخته شده اغلب ملموس و سخت افزارند .
دراین میان کامیپوتر است که به عنوان یک ابزار مرکب از دو جزء سخت افزار و نرم افزار محسوب می شود . آنچه مقصود انسان از کاربرد این ابزار است به صورت برنامه هایی تدوین شده و به سخت افزار داده می شود تا مجموعاً به عنوان یک ماشین کاری را که ازآن خواسته شده است انجام دهد . با تغییر برنامه درحدی که تناسب و هماهنگی با سخت افزار داشته باشد کار جدیدی توسط ماشین انجام خواهد گرفت .
اگر چه نوعاً نرم افزارهای کامیپوتری به صورت برنامه های کوتاه یا بلند که گاه حتی به میلیون ها خط بالغ می شوند، ابتدا روی کاغذ و امثال آن ها نوشته شده وپس از آنکه کامل شد و به وسیله صفحه کلید یا وسایل دیگر به سخت افزار داده می شود ولی در واقع مادام و تا لحظه ای که برنامه به ماشین داده نشده است ابزار کاملی محسوب نمی شود و بنابراین حتی اگر بدون هیچ مقدمه ای ، نظیرنوشتن برنامه روی کاغذ ازهمان ابتدا خط به خط برنامه از ذهن انسان به ماشین داده شود باز نرم افزار تحقق وجودی یافته و ماشین به کار می افتد .
ساختار فیزیکی سخت افزار کامیپوتر به نحوی است که تنها می تواند براساس جریان برق عدم آن رفتار کند وجود جریان برق را در نوشتن برنامه به صورت1 و نبود آن را به شکل 0 نشان می دهیم.بنابراین ترکیبی 0 و 1 ماشین را به یک سلسله عملیاتی وا می دارد که هر نوع آن بر حسب نوع ترکیب آن نرم افزار با دیگری تفاوت می کند . این روش براساس منطق دودویی یا Binary استوار است . در این منطق اعداد درمبنای 2 نوشته و محاسبه می شوند . به این شکل :
اعداد در مبنای 2 اعداد در مبنای 10
0 0
1 1
10 2
11 3
100 4
101 5
110 6
111 7
1000 8
1001 9

به هر یک از حروف نیز حسب قرارداد عددی در مبنای 2 اختصاص داده می شود و بنابراین با فشار دادن هر حرف در صفحه کلید کامپیوتر ، ابتدا مقداری صفر و یک که با حرف دیگر متفاوت است به داخل آن منتقل می گردد و ساختار سخت افزاری ماشین طوری است که به جای هر صفر و یک به ترتیب وجود و عدم جریان برق را جایگزین می کند ودر نتیجه ، رفتار آن را درهر مورد متناسب با ترکیب اعداد وحروفی می شود که کاربر(استفاده کننده از ماشین) به آن داده است .
به هر حال ،کامپیوتر از عدد و حرف هیچ نمی فهمد و هر قدر که توانا و قوی نیز که باشد تنها یک ابزار است ودر نهایت باید به طریقی که کاربرد آن میسر است به کار گرفته شود . این معنا مغایر آن نیست که ممکن است هرچه بیشتر نیز عملیات آن خودکار و اتوماتیک گردد، نکته آن است که به اندازه ای که ساخته شده و امکانات درآن تعبیه می شود به صورت تاثیر و تاثر یا عمل و عکس العمل ، رفتار می کند ولی «خود» یا نفسی که درک کند و «فهم» نماید ندارد .
این انسان است که باید خواسته های خود را به صورت نرم افزار به ماشین بدهد واز آن چه را که می خواهد بهره بگیرد ، اگرچه خود کامپیوتر نمی داند به چه دردی می خورد و مشغول چه کاری است و آیا مفید است یا مضر.
پس از مقدمه مختصر فوق ، بجاست که به ذکر چند تعریف از نرم افزار پرداخته و انواع آن ذا ذکر نماییم .
مبحث دوم:تعریف نرم افزار

1-1-نرم افزار عبارت است ازمجموعه دستور العمل هایی است که به منظور انجام کاری به کامپیوتر داده می شود . و یا به عبارتی نزدیک ولی متفاوت با آن :
نرم افزار مجموعه ای از جملات قابل اجرا به وسیله کامیپوتر (مثلا به صورت یک رشته جملات یا فرمان ها و به همراه اطلاعات ضروری برای اجرای آن ) برای انجام فعالیتی خاص تدوین و تحریر می شود .
2-1-نرم افزار عبارت است از برنامه هایی کامپیوتری ، رویه ها ، دستور العمل ها و مستندات احتمالی در رابطه با آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم کامیپوتری. مقصود از برنامه همان دستور العمل هایی است که نوشته و به کامیپوتر داده می شود و تا طبق آن کاری را انجام دهد.مقصود از مستندات (Documentation) راهنما و دستور العمل هایی است که برای استفاده از نرم افزار لازم است نظیر آنچه درمورد نصب آن گفته می شود .
3-1-نرم افزار عبارت است از متن برنامه ها ، داده ها ، اطلاعات و تمامی مستنداتی که برنامه ها را به عنوان یک محصول متمایز می کند این مستندات شامل طیف وسیعی از مدارک طراحی و روش های تست اصول عملیات ،رویه های کنترل کیفیت ، رویه های پشتیبانی ، نگهداری راهنمای استفاده کننده نحوه نصب ، ابزار کمک آموزش در ارتباط با آن و گزارش های دوران طراحی و تولید نرم افزار.
عمده بحث ما دراین پایان نامه،ناظر به(( حقوق مالکیت نرم افزارها))است و نرم افزار را در این معنا استعمال خواهیم کرد.در ادامه ، ضمن بررسی انواع و طبقه بندی برنامه ها ، ماهیت و کاربرد آنها وپس از آشنایی با مفهوم موراد مورد نیاز درباره نرم افزار به حق معنوی پدیدآورنده آن می پردازیم.
مبث سوم: انواع و طبقه بندی نرم افزار
نرم افزار را از جهات مختلف می توان طبقه بندی کرد:
گفتار اول:نرم افزار از نظر زبان برنامه نویسی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-1-2-زبان ماشین :گفتیم که ماشین از حروف ، کلمات و اعداد انسانی هیچ نمی فهمد حتی 0 و 1 رانیز متوجه نمی شود ولی به لحاظ ساختار فیزیکی که دارد ، چنانچه 0 کد شود جریان برق قطع می گرددودر صورتیکه 1 نوشته شود جریان برقرار خواهد بود . بدین لحاظ پایین ترین سطح در زبان برنامه نویسی برای ماشین آن است که برنامه را با 0 و 1 که اصطلاحاً به آن زبان ماشین یا Object Code گفته می شود بنویسیم . درنتیجه برای این که برنامه ای با زبان مزبور توسط ماشین اجرا شود به هیچ برنامه مترجمی که واسط ماشین و برنامه شود نیاز نیست .
2-1-2-برنامه به زبان اسمبلی- ازآنجا که نوشتن برنامه به زبان ماشین نیاز به زمان ودقت فراوان داشت پاره ای از عملیات را که تکراری هستند به صورت سمبلیک نشان دادند بدین نحو که یک کد به صورت 001 را که مثلا برای جمع بایستی نوشته شود ذخیره نموده و به جای تکرار آن در نوشته چنین ترتیب دادند که معادل لفظ مثلا ADD باشد ودر برنامه به جای کد از کلمه معادل آن استفاده می کردند . به زبان مزبور زبان اسمبلی (Assembly Language) گویند وهر ماشین با توجه به ساختار فیزیکی آن یک زبان خاص ازاین نوع داشت که پس از نوشته شدن ، خود نیازمند به برنامه دیگری بود که آن برنامه را به زبان ماشین تبدیل کند . به برنامه واسط Assembler می گویند . زبان اسمبلی ، در سطح متوسط است .
3-1-2-برنامه به زبان منبع – برنامه نویسی به زبان اسمبلی نیز دشوار و محتاج دقت و صرف وقت زیاد در تدوین وتنظیم است . روش دیگری ابداع شد که برنامه را به صورتی مشابه با کلماتی قابل فهم برای انسان و با عبارتی که توسط او قابل درک است بنویسند، تا از طریق برنامه دیگری که کمپایلر(Complier) یا مترجم (Interpreter) نامیده می شود به زبان ماشین تبدیل و اجرا گردد . به زبان های مزبور و زبان منبع یا Source Language گویند که زبانی سطح بالا(از سطح قابلیت استفاده برای ماشین ) محسوب می شود .
برنامه نویسی با زبان منبع بسیار آسان است و امکان آن را می دهد که به سهولت خواسته های برنامه نویسی به صورت برنامه در آید . تاکنون صدها زبان منبع ابداع شده که تنها برخی از آن ها از مقبولیت و رواج نسبتاً وسیعی برخوردار شده اند . ازاین میان می توان به زبان COBOL مناسب برای کارهای تجاری FORTRAN ، برای کاربردهای ریاضی و C با حوزه کاربردی وسیع اشاره کرد .
ویژگی عمده زبان های

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *