پایان نامه حقوق در مورد : کپیرایت

دور بدون پردازش قابل ادراک نمیباشند و عملیات پردازش برای قابل استفاده نمودن دادههای خام ضروری میباشد .
اغلب به دلایل اقتصادی و فنی بهسازی، طبقه بندی و تفسیر داده به کمک الگوریتمهای رایانهای صورت میپذیرد. میزان پردازش مکفی، داده را به اطلاعات تحلیل شده تبدیل میکند.
در واقع، بر اساس مطالب مذکور در فوق، داده خام تنها انعکاسی از واقعیتها محسوب میشود. بنابراین، با توجه به عدم حمایت از ایدهها بر اساس اصل تفکیک ایده از بیان و لزوم شرط اصالت در اعطای حمایت کپیرایت، این دادهها نمیتواند در زیرمجموعه حمایت حقوق مالکیتفکری گنجانده شود.
بند دوم-روش تولید داده پردازش شده و تاثیر بر حمایت کپیرایت از آن
داده پردازش شده از طریق تحلیل داده خام صورت میگیرند و تحلیل، نیازمند دانش در زمینههای مختلف میباشد و مهمتر از همه اینست که تحلیل یک فرایند خودکار نمیباشد و با تلاش متخصصان صورت میپذیرد و همچنین از سوی دیگر دادههای انعکاسیافته در قالب نقشه یا تصویر در قوانین اکثر کشورها در تعریق آثار قابل حمایت گنجانده میشوند. در بیان کلی، امکان حمایت از دادههای فضایی با تحقق اصل خلاقیت و اصالت وجود دارد و از آنجا که این نوع از دادهها با مداخله انسان و تحلیل او به وجود میآیند و دربردارندهی اطلاعات پردازش شده میباشند و عمل پردازش نیازمند افراد متخصص در زمینه تحلیل میباشد. این دادهها یک آفرینش همراه با خلاقیت محسوب خواهند شد، اما باید خاطر نشان کرد که تعیین میزان پردازش برای تبدیل داده به اطلاعات بسیار دشوار میباشد .

مبحث سوم-روش حمایت از دادههای سنجش از راه دور
گفتار اول-روش حمایت از طریق کپیرایت
اولین راه حمایت از بیان اطلاعات از طریق کپیرایت میباشد. به طور خاص،کپیرایت از آثار ادبی و عکاسی که در دادهها نمود پیدا میکنند، حمایت میکند. اگرچه کپیرایت به حمایت از حقایق و ایدهها نمیپردازد ولیکن میتواند در بیان چنین دادههایی مورد استفاده مواقع شود چنین بیانی در دادههای حاصله از سنجش از راه دور میتواند در قالب پایگاه داده یا یک نقشه یا عکس متجلی شود.
بند اول- حمایت در قالب پایگاه داده

بر اساس قوانین ملی کپیرایت اکثر کشورها، پایگاه دادهها مورد حمایت واقع میشوند. با این وجود، آستانه اصالت که برای حمایت کپیرایت ضروری است از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است و ممکن است در یک کشور یک دادگان حمایت شود و در کشور دیگر خیر. این بدان معناست که حمایت کپی رایت برای موارد خاص پایگاه داده، بسته به سطح اصالت مورد نیاز حتی با وجود سرمایهگذاری هنگفت وجود نخواهد داشت. پایگاه دادهای که شامل اطلاعات جامع میشود، بدون گزینش به شیوهی نظاممند، مانند داده الفبا یا شمارهها ممکن است از حمایت در تمامی کشورها برخوردار نشود به همین دلیل نیز برخی کشورها از طریق رژیم حقوق خاص به حمایت از این دادهها میپردازند البته شیوههای حمایتی دیگر چون رقابت غیر منصفانه نیز وجود دارند.
در حمایت از پایگاه داده غیر اصیل هیچ قانونی وجود ندارد لیکن در حمایت از دادههای اصیل کنوانسیون برن، تریپس و معاهده کپیرایت وایپو مقرراتی را دارا میباشند لیکن در سطح منطقهای دستورالعمل اتحادیه اروپا در 1996 حق خاص را به پایگاه دادهها به منظور حمایت از سرمایه و تلاش صورت گرفته، صرف نظر از خلاقانه بودن خود پایگاه داده اعطا میکنند.
در سطح ملی قانون کپیرایت مکزیک و کره 2003 دارای مقرره در حمایت از پایگاه دادههای غیراصیل هستند. در ایالات متحده کپیرایت به آثار اصیل که در یک شکل بیان ملموس تثبیت شده باشند تعلق میگیرد و پایگاه داده مجموعهای از دادههای مرتبط سازمان یافته است که در آمریکا تحت عنوان مجموعه که به جمع دادههای از قبل موجود که انتخاب و منظم شدهاند و باعث خلق اثری اصیل میشوند اطلاق میشود مورد حمایت قرار میگیرد. به عبارت دیگر، آنچه که تحت قانون کپیرایت حمایت میشود، گزینش و ترتیب دادههای از پیش موجود است و نه خود دادهها .
محدوده حمایتی که پایگاه داده در آمریکا به دست میآورد در دعوای انتشارت فیست در برابر خدمات تلفن رورال مورد بررسی قرار گرفت که دادگاه اعلام کرد به دلیل وجود تنها یک راه منطقی برای ایجاد دفترچه راهنمای تلفن، حداقل خلاقیت در این اثر وجود ندارد و شرط اصالت تحقق نیافته است و با وجود کپی بسیار شبیه و تمام عیار از این دفترچه، نمیتوان آن را مورد حمایت در برابر نقض، قرار داد. این موضوع از اهمیت به سزایی برخوردار است چراکه امروزه سیستمهای اطلاعات جغرافیایی جامع، از مجموعه دادههای زمینی و فرازمینی تشکیل شدهاند که از آنها بیشتر به عنوان یک مجموعه یاد میشود تا نقشه به این دلیل که نقشهها معمولا در یک سطح صاف منعکس میشوند و ویژگیهای مناطق خاصی از زمین چون اندازه ،شکل و روابط آنها با دیگر عناصر موجود در محیط را نشان میدهند.
بند دوم-حمایت در قالب نقشه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قانون اکثر کشورها از جمله قانون ایالات متحده صریحا نقشه مورد حمایت کپیرایت میباشد البته ادعاهایی در خصوص اینکه در ایجاد نقشه خلاقیت وجود ندارد مطرح شد تا اینکه موضوع قابلیت حمایت کپیرایت از نقشهها در دعوای میسون در برابر داده مونتگموری مطرح شد و دادگاه نقشههای مولف را به عنوان مجموعهای از دادههای واقعی شناخت ولی اعلام کرد که مولف بیش از میزان حداقل مورد نیاز، اعمال خلاقیت کرده است و بر اساس قانون کپیرایت از نقشهها در قالب آثار گرافیکی، تصویری و تجسمی حمایت میشود. البته هر تغییر و بهبود در نقشهها توسط بهرهگیران حمایت کپیرایت، تنها در برابر کپیبرداری مستقیم ملاک قرار داده میشود .
بند سوم-حمایت به عنوان عکس
راه دیگر در حمایت از تصاویر دادههای جغرافیایی حمایت در قالب عکس میباشد. ماهوارههای آب و هوا امروزه، برای عکس برداری در فضا به منظور دستیابی به بیشترین پوشش از ماهوارههای زیستی موجود در خط استوا مانور میدهند و عکسهای مرئی و مادون قرمز را منتقل کنند. در واقع، عکس حاصل فرایند است و هنر تولید عکس از اشیاء در سطح حساس به نور با فعالیت شیمیایی نور یا دیگر شکلهای انرژی چون اشعه ایکس و گاما میباشد.
مانند نقشهها، عکسها صراحتا از موارد حمایت کپیرایت میباشند البته بحثهایی در خصوص اینکه عکسها از شروط حمایت برخوردار هستند یا خیر مطرح شده است طوریکه عدهای معتقد بودند به دلیل ماهیت مکانیکی عکس و اینکه دوربین تنها عمل ضبط برخی اشیا موجود را انجام میدهد، شایسته حمایت نیست. لیکن دادگاه، در دعوای شرکت بورو گیلس در برابر سارانی این ایده را رد کرد و اعلام کرد عکس، اثر اصیل هنری محسوب میشود چرا که فرد تصور ذهنی اصیل خود را در انتخاب موقعیت و چینش و دیگر موارد مرتبط به کار میگیرد. لیکن به نظر میرسد، رای دادگاه در مواردی که موضوع عکس صرفا یک واقعیت باشد و عکس انعکاسی از آن، قابل تمیز باشد چرا که آنچه دادگاه در رای به آن استناد میکند چون نوع عکسبرداری، میزان نور و چینش در در جریان داده از یک ماهواره انتقال دهنده قابل تصور نیست و تنها میتوان خلاقیت را در انتخاب موقعیت ماهواره در هنگام عکسبرداری مشاهده کرد و اینکه این میزان از خلاقیت کافی است یا خیر جای تردید دارد .
مالکان دادههای سنجش از راه دور ماهوارهها امیدوارند که در غیاب قوانین ملی و بین المللی واضح در خصوص نقض کپیرایت این دسته از دادهها خود بتوانند با میان کشیدن این بحث از نقض کپیرایت این آثار جلوگیری کنند. دو دعوای مشهور در خصوص به چالش کشیدن این موضوع در آلمان و فرانسه مطرح شد که در دعوای نخست دادگاه برلین حمایت کپی رایت به عکسهای سنجش از راه دور را رد نمود لیکن در دعوای فرانسه که مورد بررسی در دادگاه تجدید نظر نیز واقع شد حمایت را به تصاویر سنجش از راه دور اعطا کرد.
هر یک از این دعاوی با جزئیات بیشتر در ذیل مورد بررسی واقع میشوند.
الف-آلمان
در سال 1984، آژانس فضایی اروپا با نهاد CDZ در آلمان چندین موافقتنامه امضا کردند تا نهاد آلمانی به عنوان توزیعکننده رسمی تصاویر METEOSAT آژانس فضایی اروپا ESAبرای ارتباط با استفاده تجاری از این عکسها در آلمان باشد. بر اساس این قرارداد مقرر شد که آژانس اروپا مالک کپیرایت تصاویر باشد، البته برخی از حقوق به نهاد آلمانی نیز واگذار شد تا اینکه در 14 مارچ 1998 یک شرکت تبلیغاتی در تبلیغ تجاری خود برای شرکت مرسدس بنز در روزنامه از تصاویر METEOSAT بهره برد و از آنجا که تبلیغ هیچ ارجاع کپیرایت نداشت نهاد آلمانی و آژانس فضایی اروپا مشترکا نزد دادگاه برلین اقامه دعوی کردند.
آژانس فضایی، تصویر مورد بحث را به عنوان عکس تلقی میکرد که بر اساس قوانین کپیرایت و حقوق مجاور آلمان تصاویر مورد حمایت کپیرایت میباشند و آژانس خود را مالک این تصاویر می دانست در مقابل شرکت تبلیغاتی، ادعای مالکیت آژانس را به دلیل اینکه تصاویر توسط خود آژانس گرفته نشده رد میکرد. ذکر این نکته ضروری است که در ماده 2 قانون کپیرایت آلمان آثار قابل حمایت برشمرده شدهاند که شامل آثار عکاسی می باشند ولیکن آثار عکاسی به دو دسته آثار عکاسی و آثار عکاسی ساده تقسیم میشود که دسته اول تحت حمایت کپیرایت و دسته دوم تحت حمایت حقوق مجاور چرا که دارای خلاقیت فکری و مدت حمایت کمتر نسبت به دسته اول میباشند.
ادعای آژانس فضایی اروپا خود دارای تناقض است چرا که بر اساس این ادعا به طور همزمان تصویر، خلاقیت فکری کافی برای تلقی شدن به عنوان اثر عکاسی را داراست و از طرف دیگر خلاقیت کمتر را هم به عنوان اثر عکاسی ساده داراست. در میان آثار قابل حمایت در ماده 2 قانون آلمان کلمهای به نام LICHTBILDWERKE که شامل آثار عکاسی و آثار تولید شده به کمک تکنیکهای مشابه با آنهایی که در آثار عکاسی مورد استفاده واقع می شوند وجود دارد اگرچه در زبان انگلیسی به آن عکس گفته میشود اما آن میتواند به عنوان تصویر نور یا صحنهای ایجاد شده با نور نیز قلمداد شود.
به طور خلاصه، این کلمه نشان میدهد که اشعه به منظور ایجاد یک تصویر به کار گرفته میشود با این تفاسیر، میتوان نتیجه گرفت کلمات آثار عکاسی و آثار مشابه، انعطاف پذیر و شامل تولیدات تکنولوژیکی ایجاد شده با نور یا دیگر تصاویر دیجیتالی چون نمونه مورد بحث دارای کفایت هستند. به هر حال، در قانون آلمان این آثار باید تحت مداخله مستقیم بشر و با خلاقیت فکری کافی ایجاد شوند و مولف باید خلاقیت خود را در گسترش منبع نور در زمان عکسبرداری، مکان شیء مورد عکسبرداری، اثبات نماید. دادههای خام سنجش از راه دور که شامل نور منعکسشده به صورت دیجیتال به ایستگاه زمینی با سیگنال الکترومغناطیسی فرستاده میشود در خصوص عکس متوست رایانه سطوح رنگی را به شماره دادههای پردازش شده ابتدایی فرستاده و مطابق میزان از قبل تعیین شده یا برنامهریزی شده از رنگ سیاه و سفید استفاده میکند.
رایانه،ماتریسها را به تصویر عکاسی تبدیل میکند و زمانیکه تصویر به دست متخصصان میرسد بزرگنمایی و رنگآمیزی میشود. آژانس فضایی اروپا اعتقاد داشت رنگآمیزی و بزرگنمایی در فراهم سازی میزان مورد نیاز خلاقیت فکری برای کپیرایت کافی است، اما مسئله اینجاست که چنانچه متخصصین دیگر که تصویر مشابه را ایجاد میکند از همان روش بهره برند، دیگر همان روش منحصر به فرد نخواهد بود . با روبرو شدن با مشکل خلاقیت فکری، آژانس ادعای عکس ساده تلقی کردن این تصویر را بر اساس ماده 72 قانون آلمان و به عنوان حقوق مجاور مطرح کرد. به بیان کلی، در آلمان تمام تصاویر میتوانند سزاوار حمایت کپیرایت باشند اما دادگاه باید عامل مداخله مستقیم اشخاص را به منظور اثبات خلاقیت و اصالت بررسی کند.
همچنین، بر اساس ماده 7 قانون کپیرایت این کشور کلمه مولف به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *