منابع پایان نامه درباره صافی، توزین، زیر

مشخص شده است. تکه هایی از هر فیلم (وزن gr500) بریده شد . و در دسیکاتور با P2O5 (RH %0) برای 2 روز نگهداری شد .نمونه ها توزین شد با ترازوی با دقتgr0.0001 و در بشر با ml100 آب دیونیزه (18 M?) پر شد و با فویل آلومینیومی روی بشر پوشیده شد و به مدت 24 ساعت در دمای محیط قرار داشت و در این بین هر 4 ساعت به مدت 10 دقیقه نمونه ها هم زده شدند. کاغذ صافی (Whatman no.1) درون آون در دمای برای ثابت شدن وزن قرار گرفت ، وزن کاغذ صافی توزین شد . تکه های باقی مانده از فیلم پس از خیساندن با کاغذ صافی فیلتر شد و قرار داده شد در آون خشک کن در برای ثابت شدن وزن . نمونه ها در 3 بار تکرار اندازگیری شدند و درصد ماده محلول به روش زیر محاسبه شد:
(وزن فیلم خشک شده = وزن اولیه کاغذ صافی – وزن کاغذ صافی به همراه نمونه خشک شده)
وزن فیلم حل شده = وزن فیلم خشک شده – وزن اولیه فیلم
حلالیت =( وزن اولیه فیلم / وزن فیلم حل شده) ×100
شکل شماره (3-5) : آزمون حلالیت
3-4-6 ظرفیت جذب آب (WAC)
برای بررسی میزان ظرفیت جذب آب تکه هایی از فیلم (cm 2×2) بریده و در دسیکاتور که زیر آن P2O5( برای صفر شدن رطوبت) قرار داشت به مدت 2 روز قرارداشت. نمونه ها با ترازویی با دقت 0.0001 توزین گردید، درون بشرml 100 آب دیونیزه ریخته شد و 1 ساعت نمونه فیلم ها درون آب قرار داشتند. پس از آن تکه های فیلم از آب خارج شد و بین دستمال حوله ای گذاشته شد (سبب جذب رطوبت سطحی فیلم شد) نمونه ها خشک شد و مجددا توزین شد، و از طریق فرمول زیر میزان جذب آب بدست آمد:
وزن ماده خشک /وزن آب جذب شده =WAC

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *