پایان نامه رایگان درباره فناوری اطلاعات

محاسبه شده 824/87 661/0 612/0 942/0 614/0 963/0 200/0 122/0 121/0

نسبت کای اسکوئر مدل ساختاری به درجه آزادی برابر 824/87 و نامناسب است. شاخص های برازش تطبیقی اکثرأ کمتر از 90 درصد و نامناسب هستند. شاخص RMSEA بیشتر از 5 درصد و نامناسب است. شاخص های مقتصد (اقتصادی بودن) همگی پایینتر از 50 درصد بوده و نامناسب هستند. بنابراین نیاز به اصلاحاتی در مدل می باشد.

نمودار 4-13 مدل اصلاحی ساختاری تحقیق با ضرایب غیر استاندارد (سیمان سامان)

نمودار 4-14 مدل اصلاحی ساختاری تحقیق با ضرایب استاندارد (سیمان سامان)

شاخص های برازش
جدول 4-14 شاخص های برازش مدل کلی اصلاحی (سیمان سامان)
مدل کلی X2/df RMSEA NFI CFI IFI RFI PRATIO PNFI PCFI
میزان قابل قبول 2 05/0 9/0 9/0 9/0 9/0 50/0 50/0 50/0
مقادیر محاسبه شده 286/1 020/0 995/0 997/0 997/0 949/0 100/0 099/0 100/0
شاخصهای تطبیقی (NFI، RFI، CFI، IFI)
-مقدار NFI یا شاخص برازش هنجار شده بنتلر-بونت بدست آمده مقدار 995/0 می باشد که با توجه به مقدار استاندارد 9/0 که حد مطلوب این شاخص می باشد، مدل با توجه به این شاخص از برازش مطلوبی برخوردار است.
– مقدار RFI یا شاخص برازش نسبی بدست آمده مقدار 949/0 می باشد که این شاخص به برازش مطلوب مدل اشاره دارد.
– مقدار IFI یا شاخص برازش افزایشی بدست آمده مقدار 997/0 می باشد که این شاخص به برازش مطلوب مدل اشاره دارد.
– مقدارCFI یا شاخص برازش تطبیقی بدست آمده مقدار 997/0 می باشد که این شاخص به برازش مطلوب مدل اشاره دارد.
-مقدار RMSEA یا ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد بدست آمده مقدار 020/0 می باشد که با توجه به مقدار استاندارد کمتر از 05/0، مطلوب می باشد.
شاخص های مقتصد (PNFI، PCFI، PRATIO)
-مقدار PNFI یا شاخص هنجار شده مقتصد برابر 099/0 و پایینتر از 5/0 و نشان از وضعیت نامطلوب مدل دارد.
– مقدار PCFI یا شاخص برازش تطبیقی مقتصد برابر 100/0 و پایینتر از 5/0 و نشان از وضعیت نامطلوب مدل دارد.
– مقدار PRATIO یا نسبت مقتصد بودن برابر 100/0 و کمتر از 5/0 و نشان از وضعیت نامطلوب مدل دارد.
لذا در کل با توجه به همه شاخصها میتوان گفت مدل از برازش مناسبی برخوردار است. در نتیجه اصلاح اکثر شاخص ها بهبود یافتند.
جدول 4-15 برآوردهای مدل کلی (سیمان غرب)

ارتباط کلی متغیرهای پژوهش تخمین غیر استاندارد خطای استاندارد نسبت بحرانی سطح معناداری ضریب استاندارد نتایج فرضیه ها
تغییرات بازار — فناوری اطلاعات 382/0 065/0 889/5 *** 385/0 تأیید
پاسخگویی به تغییرات بازار — فناوری اطلاعات 806/0 041/0 857/19 *** 815/0 تأیید
عملکرد شرکت — تغییرات بازار 877/0 040/0 143/22 *** 846/0 تأیید
چابکی زنجیره تأمین — تغییرات بازار 888/0 046/0 297/19 *** 801/0 تأیید
چابکی زنجیره تأمین — پاسخگویی به تغییرات بازار 064/0 074/0 870/0 384/0 058/0 رد
عملکرد شرکت — پاسخگویی به تغییرات بازار 103/0 063/0 627/1 104/0 099/0 رد
عملکرد شرکت — فناوری اطلاعات 043/0- 061/0 705/0- 481/0 042/0- رد
چابکی زنجیره تأمین — فناوری اطلاعات 054/0 071/ 755/0 450/0 049/0 رد
جدول 4-16 برآوردهای مدل کلی (سیمان سامان)

ارتباط کلی متغیرهای پژوهش تخمین غیر استاندارد خطای استاندارد نسبت بحرانی سطح معناداری ضریب استاندارد نتایج فرضیه ها
تغییرات بازار — فناوری اطلاعات 329/0 063/0 252/5 *** 349/0 تأیید
پاسخگویی به تغییرات بازار — فناوری اطلاعات 198/0 058/0 416/3 *** 235/0 تأیید
عملکرد شرکت — تغییرات بازار 219/0 054/0 068/4 *** 230/0 تأیید
چابکی زنجیره تأمین — تغییرات بازار 197/0 053/0 740/3 *** 209/0 تأیید
چابکی زنجیره تأمین — پاسخگویی به تغییرات بازار 213/0 057/0 752/3 *** 202/0 تأیید
عملکرد شرکت — پاسخگویی به تغییرات بازار 241/0 058/0 162/4 *** 227/0 تأیید
عملکرد شرکت — فناوری اطلاعات 407/0 052/0 827/7 *** 454/0 تأیید
چابکی زنجیره تأمین — فناوری اطلاعات 438/0 051/0 598/8 *** 493/0 تأیید
با توجه به جدول 4-16 در ادامه به طور تفصیلی به توضیح آزمون فرضیات میپردازیم:
نتایج آزمون فرضیات تحقیق(سیمان غرب و سیمان سامان)
صنعت سیمان غرب
فرضیه اصلی اول: فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه صفر: فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرضیه پژوهش: فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارد.
با توجه به نتایج در جدول 4-16 سطح معناداری فرضیه برابر 450/0 و بیشتر از 05/0 می باشد لذا فرض پژوهش رد می گردد بدین معنا که فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر معناداری ندارد.
فرضیه اصلی دوم: فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه صفر: فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرضیه پژوهش: فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.
با توجه به نتایج در جدول 4-16 سطح معناداری فرضیه برابر 481/0 و بیشتر از 05/0 می باشد لذا فرض پژوهش رد می گردد بدین معنا که فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت تأثیر معناداری ندارد.
فرضیه فرعی اول: تغییرات بازار بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.
فرضیه صفر: تغییرات بازار بر عملکرد شرکت تأثیر ندارد.
فرضیه پژوهش: تغییرات بازار بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.
با توجه به نتایج در جدول 4-16 سطح معناداری فرضیه برابر 000/0 و کمتر از 05/0 می باشد لذا فرض پژوهش تأیید میگردد بدین معنا که تغییرات بازار بر عملکرد شرکت تأثیر معناداری دارد. میزان این اثر 846/0 می باشد با توجه به اینکه این ضریب مثبت است اثر آن به صورت مستقیم است به عبارتی با تغییر یک واحد
(افزایش تغییرات بازار به میزان 84 درصد عملکرد شرکت افزایش می یابد که درصد بالایی است.
فرضیه فرعی دوم: تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر دارد.
فرضیه صفر: تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر ندارد.
فرضیه پژوهش: تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر دارد.

 
 
با توجه به نتایج در جدول 4-16 سطح معناداری فرضیه برابر 000/0 و کمتر از 05/0 می باشد لذا فرضیه پژوهش تأیید می گردد بدین معنا که تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین اثر معناداری دارد. میزان این اثر 801/0 می باشد با توجه به اینکه این ضریب مثبت است اثر آن به صورت مستقیم است به عبارتی با تغییر یک واحد (افزایش تغییرات بازار به میزان 80 درصد چابکی زنجیره تأمین افزایش می یابد که درصد بالایی است.
فرضیه فرعی سوم: پاسخگویی به تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر دارد.
فرضیه صفر: پاسخگویی به تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر ندارد.
فرضیه پژوهش: پاسخگویی به تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر دارد.
با توجه به نتایج در جدول 4-16 سطح معناداری فرضیه برابر 384/0 و بیشتر از 05/0 می باشد لذا فرضیه پژوهش رد می گردد بدین معنا که پاسخگویی به تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر ندارد.
فرضیه فرعی چهارم: پاسخگویی به تغییرات بازار بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.
فرضیه صفر: پاسخگویی به تغییرات بازار بر عملکرد شرکت تأثیر ندارد.
فرضیه پژوهش: پاسخگویی به تغییرات بازار بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.
با توجه به نتایج در جدول 4-16 سطح معناداری فرضیه برابر 104/0 و بیشتر از 05/0 می باشد لذا فرضیه پژوهش رد میگردد بدین معنا که پاسخگویی به تغییرات بازار بر عملکرد شرکت تأثیر ندارد.
صنعت سیمان سامان
با توجه به نتایج در جدول مربوط به صنعت سیمان سامان سطح معناداری برای کلیهی فرضیه های پژوهش صفر (000/0) و کمتر از 05/0 میباشد؛ لذا با توجه به این مطالب کلیهی فرضیه های پژوهش تأیید میگردد. لازم به ذکر است که بیشترین میزان تأثیرگذاری مربوط به تأثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تأمین (493/0) و کمترین میزان تأثیرگذاری مربوط به تأثیر پاسخگویی به تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین میباشد.

فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادها

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-1 مقدمه

با توجه به مطالب بیان شده در فصول قبلی پژوهش، در این فصل به جمعبندی مطالب پرداخته میشود و نتیجهگیری از کار بیان میشود؛ و در ادامه پیشنهادها و راهکارهای مرتبط با موضوع پژوهش، و همچنین پیشنهادهایی برای موضوعات پژوهشات آینده ارائه میشود. در انتها، محدودیتهایی که پژوهش حاضر با آن مواجه شد بیان میگردد.
5-2 نتیجهگیری
5-2-1 نتایج آزمون فرضیات پژوهش
5-2-1-1 فرضیه اصلی اول: فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارد.
در زمینه زنجیرۀ تأمین پویا، بهبود مداوم عملکرد برای اغلب تهیه کنندگان، تولید کنندگان و خرده فروشان مرتبط، به منظور تقویت رقابت یک موضوع حیاتی است. با توجه به نتایج در جدول 4-16 سطح معناداری فرضیه برابر 450/0 و بیشتر از 05/0 می باشد لذا فرض پژوهش رد می گردد بدین معنا که فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر معناداری ندارد.
5-2-1-2 فرضیه اصلی دوم: فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.
اشباع بازارها، تشدید رقابت و تغییر در سلیقهی مشتریان، شرکتهای ایرانی را با چالشهای متعددی در فعالیت های بازرگانی و صنعتی مواجه کرده است و شرکتهایی که بتوانند از ابزار و امکانات در دسترس خود به درستی استفاده کنند میتوانند بر این چالشها فائق آمده و بقای مداوم خود را تضمین کنند. در این میان بهینهسازی و تجدید ساختار کانال توزیع به عنوان یکی از اجزای مهم زنجیره برای رسیدن به مدیریتی موثردرزنجیرهی توزیع لازم و ضروری مینماید. با توجه به نتایج در جدول 4-16 سطح معناداری فرضیه برابر 481/0 و بیشتر از 05/0 می باشد لذا فرض پژوهش رد می گردد بدین معنا که فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت تأثیر معناداری ندارد.
5-2-1-3 فرضیه فرعی اول: تغییرات بازار بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.
مکانیزه نمودن سیستمهای فروش و توزیع، یکپارچهسازی داخلی آن با دیگر سیستم های موجود و استفاده از فناوری اطلاعاتی و مخابراتی فاصلهی میان مصرف کنندگان و توزیعکنندگان را کم نموده و عملکرد شبکه توزیع و متعاقب آن عملکرد زنجیره را بهبود میبخشد.
با توجه به نتایج در جدول 4-16 سطح معناداری فرضیه برابر 000/0 و کمتر از 05/0 میباشد لذا فرض پژوهش تأیید میگردد بدین معنا که تغییرات بازار بر عملکرد شرکت تأثیر معناداری دارد. میزان این اثر 846/0 می باشد با توجه به اینکه این ضریب مثبت است اثر آن به صورت مستقیم است به عبارتی با تغییر یک واحد (افزایش تغییرات بازار به میزان 84 درصد عملکرد شرکت افزایش مییابد که درصد بالایی است.
5-2-1-4 فرضیه فرعی دوم: تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر دارد.
با توجه به نتایج در جدول 4-16 سطح معناداری فرضیه برابر 000/0 و کمتر از 05/0 می باشد لذا فرضیه پژوهش تأیید می گردد بدین معنا که تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین اثر معناداری دارد. میزان این اثر 801/0 می باشد با توجه به اینکه این ضریب مثبت است اثر آن به صورت مستقیم است به عبارتی با تغییر یک واحد (افزایش تغییرات بازار به میزان 80 درصد چابکی زنجیره تأمین افزایش می یابد که درصد بالایی است.
5-2-1-5 فرضیه فرعی سوم: پاسخگویی به تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر دارد.
توجه به نتایج در جدول 4-16 سطح معناداری فرضیه برابر 384/0 و بیشتر از 05/0 می باشد لذا فرضیه پژوهش رد می گردد بدین معنا که پاسخگویی به تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر ندارد.
5-2-1-6 فرضیه فرعی چهارم: پاسخگویی به تغییرات بازار بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.
با توجه به نتایج در جدول 4-16 سطح معناداری فرضیه برابر 104/0 و بیشتر از 05/0 می باشد لذا فرضیه پژوهش رد میگردد بدین معنا که پاسخگویی به تغییرات بازار بر عملکرد شرکت تأثیر ندارد.
صنعت سیمان سامان
با توجه به نتایج در جدول مربوط به صنعت سیمان سامان سطح معناداری برای کلیهی فرضیه های پژوهش صفر (000/0) و کمتر از 05/0 میباشد؛ لذا با توجه به این مطالب کلیهی فرضیه های پژوهش تأیید میگردد. لازم به ذکر است که بیشترین میزان تأثیرگذاری مربوط به تأثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تأمین (493/0) و کمترین میزان تأثیرگذاری مربوط به تأثیر پاسخگویی به تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین میباشد.
5-3 پیشنهادها
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی( حاصل از پژوهش)
5-3-1-1 پیشنهاد مربوط به فرضیه اصلی اول:: (فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارد).
با کنترل، برنامه ریزی و هدایت شرکتهای پخش و توزیع میتوان بر چالشها غلبه کرده و راهی بسوی مدیریت زنجیره تامین باز نمود.
زنجیره تأمین تنها مرتبط با سازنده و تأمینکننده نیست، بلکه حمل و نقل، انبارها، خرده فروشیها و حتی خود مشتریان و اطلاعات مربوط به آنها را نیز در بر میگیرد. بر این اساس چابکی زنجیره تأمین وظیفه یکپارچه سازی واحدهای سازمانی در طول زنجیره تأمین و هماهنگ سازی جریان مواد، فناوری اطلاعات و مالی را به منظور برآوردن تقاضای مشتری و با هدف بهبود رقابت پذیری یک زنجیره تأمین کامل را باید بر عهده گیرد.

5-3-1-2 پیشنهاد مربوط به فرضیه اصلی دوم: (فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد).
با تجزیه و تحلیل هر استراتژی مدیران میتوانند زمان مورد نیاز برای بررسی کل استراتژیها را بدست آورند و از دامهای تصمیمگیری شتاب زده جلوگیری کنند. در عمل، تمام شکلهای زنجیره تأمین در بدست آوردن و پیشبینی آینده، آسان نیستند. چارچوب راه های آشکارتر و محسوستر ساختن آنها را ف
راهم می کند.
چارچوب پیشنهاد شده یک رویکرد موثر در مدیریت کردن عملکرد زنجیره تامین در یک محیط پویا فراهم می کند.
در شرکتهای تولیدی کالاها پس از تولید در انبارها و مکانهای دیگر انبار میشوند. این نوع برنامه ریزی عملکرد شرکت را پیچیدهتر میکند. اگر شرکت از فناوری اطلاعات جدیدی و از یک مدل تجاری ساخت برمبنای سفارش استفاده کند، هیچ نیازی برای انبارکردن محصولات ساخته شده وجود نخواهد داشت.
5-3-1-3 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی اول: (تغییرات بازار بر عملکرد شرکت تأثیر دارد).
برنامههای اصلی تولید در رابطه با تعیین ظرفیت تولید-تعادل خط تولید و عوامل مهم و موثر در تعیین نوع و میزان محصول مورد نیاز بازار است. موجودیهای هر سازمان به عنوان سرمایه جاری هستند و باید در حدی نگهداری شوند که رکود سرمایه ایجاد نشود و نبود موجودی باعث توقف تولید نگردد. در این بخش نوع و میزان موجودی – مکان نگهداری – هزینه موجودی و عوامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *