پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بیماران مبتلا، شیوه زندگی، کارآزمایی بالینی

تقدیر و تشکر…
سپاس بیکران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمودمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.
تقدیر و تشکر فراوان از جناب دکتر مصطفی نوروزی که با بردباری ، دلسوزی و راهنمایی های خردمندانه خویش مرا در به ثمر رساندن این طرح یاری نمودند.
تقدیر و تشکر فراوان از جناب دکتر سید امیرمنصور رضادوست و جناب دکتر اصغر محمدپوراصل که بهره گیری از مشاوره و رهنمودهای ارزنده ایشان نقش بسزائی در انجام این مطالعه داشت.
و با تقدیر و تشکر فراوان از جناب دکتر کلهر مدیرعامل محترم شرکت دینه ایران که در تهیه فراورده های گیاهی مورد نیاز این طرح صمیمانه همکاری نمودند.
چکیده
زمینه: مطالعات کلینیکی اخیر نشان داده اند که عصاره برگ کنگرفرنگی (سینارا اسکولیموس) اثر محافظت کنندگی بر کبد دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثرات درمانی کنگرفرنگی بر بیومارکرهای کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH) طراحی و انجام شد.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، 60 بیمار مبتلا به NASH از هر دو جنس بطور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. 30 بیمار در گروه مداخله 2700 mg در روز عصاره هیدروالکلی برگ کنگرفرنگی معادل 6 عدد قرص (2 قرص با صبحانه، 2 قرص با ناهار و 2 قرص با وعده شام) به مدت 2 ماه دریافت کردند و 30 بیمار نیز در گروه پلاسیبو 2700 mg در روز پلاسیبو معادل 6 عدد قرص پلاسیبو (2 قرص با صبحانه، 2 قرص با وعده ناهار و 2 قرص با وعده شام) به مدت 2 ماه دریافت کردند.در پایان از بیماران خونگیری انجام شد و داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت .
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد دو ماه مداخله با عصاره برگ کنگر فرنگی بطور معنی داری آنزیم هایALT وAST کبدی را کاهش داد ((P PP0.001 . همچنین این عصاره باعث کاهش معنی دار در سطوح سرمی کلسترول توتال و تری گلسیرید (P PP0.05) در گروه مداخله گردید. میزان قند خون ناشتا (FBS ) ، LDL کلسترول و HDL کلسترول در مقایسه گروه مداخله و گروه پلاسبو تفاوت معنی داری را نشان نداد.
نتیجه گیری: این مطالعه اثر عصاره برگ کنگر فرنگی را بر کاهش آنزیم های ALT وAST کبدی و لیپیدهای خون (توتال کلسترول و تری گلیسرید ) در بیماران مبتلا به NASH نشان داد.
کلمات کلیدی: استئاتوهپاتیت غیر الکلی، سینارا اسکولیموس، آنزیم های کبدی، لیپید
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و بیان مسأله
1-1 مقدمه…………………………………………………………. ..……………………………………………………….1
1-1-1 کبد چرب غیر الکلی……………………………………………………………………………………………………2
1-1-2 درمان NASH………………………………………………………………………………………………………….8
1-2 بیان مسأله و اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………….9
1-3 اهداف و فرضیات…………………………………………………………………………………………………………….10
1-3-1 هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………………….10
1-3-2 اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………10
1-3-3 فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….11
فصل دوم: بررسی متون
2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..13
2-2 مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………15
2-3 مروری بر مطالعات انجام گرفته…………………………………………………………………………………………16
2-3-1 مطالعات انجام شده در ایران………………………………………………………………………………………..16
2-3-2 مطالعات انجام شده در جهان………………………………………………………………………………………20
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….26
3-2 نوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………26
3-3 جامعه پژوهش همراه با معیارهای ورود و خروج……………………………………………………………………26
3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………27
3-5 روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………28
3-6 ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………..29
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..31
3-8 مکان و زمان مطالعه……………………………………………………………………………………………………….31
3-9 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………31
3-10 ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………32
3-11 تعریف واژه ها………………………………………………………………………………………………………………33
فصل چهارم: یافته ها
4- یافته ها………………………………………………………………………………………………………………………..36
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1بحث…………………………………………………………………………………………………………………………….50
5-2 نقاط قوت وضعف …………………………………………………………………………………………………………54
5-3 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..55
5-4 ارائه پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………55
فهرست جداول
جدول 4-1 میانگین متغیرها در افراد شرکت کننده درمطالعه
…………………………………………………………………………………………………………………………………36
جدول 4-2 : مقایسه متغیرها در دو گروه مداخله و گروه پلاسبو قبل از شروع مداخله
…………………………………………………………………………………………………………………………………38
جدول 4-3 : مقایسه متغیرها قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله
…………………………………………………………………………………………………………………………………39
جدول 4-4 مقادیر و درصد تغییر متغیرها قبل و بعد از مداخله درگروه مداخله
…………………………………………………………………………………………………………………………………41
جدول 4-5 : مقایسه متغیرها قبل و بعد از مداخله در گروه پلاسبو
…………………………………………………………………………………………………………………………………42
جدول 4-6 مقادیر و درصد تغییر متغیرها قبل و بعد از مداخله درگروه مداخله
…………………………………………………………………………………………………………………………………44
جدول 4-7 : مقایسه تغییرات متغیرها در دو گروه مداخله و پلاسبو
…………………………………………………………………………………………………………………………………45
جدول 4-8 مقایسه درصد تغییرات متغیرها در دو گروه مداخله و پلاسبو
…………………………………………………………………………………………………………………………………47
فهرست نمودارها
نمودار 4-1 : مقایسه متغیرها در گروه مداخله……………………………………………………………….40
نمودار 4-2 : مقایسه متغیرها در گروه پلاسبو……………………………………………………………….43
نمودار4-3 :مقایسه تغییرات متغیرها در دو گروه مداخله و پلاسبو……………………………………46
فصل اول :
مقدمه و بیان مسئله
1-1 مقدمه
در چند دهه اخیر با پیشرفت سریع تکنولوژی و تغییر شیوه زندگی چهره بیماریهای شایع از عفونتها به بیماریهای نوپدید تغییر یافته است.برخی از این بیماریها که بیشتر ناشی از تغییر شیوه زندگی هستند و با کم تحرکی، افزایش وزن و بعضاً بروز پاسخهای خودایمنی همراه هستند،آنچنان پرخطرند که به نظر میرسد میرائی و ناتوانی حاصل از آنها در آینده ای نزدیک به میرائی و ناتوانی ناشی از بیماریهای عفونی واگیر در اعصار گذشته برابری کند.یکی از این بیماریهای غیرعفونی که در سالهای اخیر نظر محققین علوم پزشکی را به خود جلب کرده است “کبد چرب غیر الکلی” و سیروز و نارسائی کبدی ناشی از آن است که مطمئناً در سالهای آینده حتی از هپاتیتهای ویروسی نیز عواقب جدی تری را بدنبال خواهد داشت.لذا آشنائی با جنبه های مختلف تشخیص، درمان و پیشگیری از این بیماری بسیار ضروری بوده و نه تنها از آسیبهای کبدی بلکه از عوارض مهم قلبی عروقی که مهمترین علت مرگ ومیربیماران مبتلا به کبد چرب می باشد نیز جلوگیری می کند(Dyson, 2014).
1-1-1 کبد چرب غیر الکلی
بیماری کبد چرب غیر الکلی Non Alcoholic Fatty Liver Disease امروزه به عنوان یک مشکل مهم تهدید کننده سلامتی شناخته می شود و یکی از شایع ترین بیماریهای مزمن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *