ماه: اکتبر 2020

بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- قسمت …

آهیتوو[۳۱] (۲۰۰۱) با استفاده از دادههای پانل و مدل اثرات ثابت ، فعل و انفعالات میان باروری و توسعه اقتصادی را برای کشورهای توسعهیافته و توسعهنیافته در بازه زمانی ۱۹۸۹-۱۹۶۰ مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که یک درصد کاهش در رشد جمعیت، تولید ناخالص داخلی سرانه را بیش از سه درصد افزایش …

پژوهش دانشگاهی – بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- …

۲-۲-۱- مروری بر دیدگاه مخالفان افزایش جمعیتیکی از مباحث و رویکردهای نظری متداول در حوزه اقتصاد جمعیت، بحث درباره تأثیرات باروی و رشد جمعیت بر رفاه و توسعه یک کشور است. دیدگاه بدبینانه جمعیت[۵] که مالتوس[۶] (۱۹۹۲)، تودارو[۷] (۱۹۹۵) و پورتنر[۸] (۱۹۹۶) بدان پرداختهاند، رشد جمعیت را مانع توسعه اقتصادی میدانند و تفکرشان بر این بوده است که با …

فایل دانشگاهی – بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- قسمت ۵

جدول (۵-۶): برآورد مدل تحقیق برای کلیه کشورهای مورد بررسی ۶۷جدول (۵-۷): نتایج آزمون سارگان برای کلیه کشورهای مورد بررسی ۶۸جدول (۵-۸): نتیجه آزمون والد برای مدل ۶۹جدول (۵-۹): نتایج آزمون f برای گروه مختلف کشورها ۷۰جدول (۵-۱۰): نتیجه آزمون هاسمن برای گروه مختلف کشورها ۷۰جدول (۵-۱۱): برآورد بلندمدت مدل برای گروه مختلف کشورها ۷۱جدول …

بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- قسمت ۴

منابع و مآخذالف) منابع فارسی ۸۴ب) منابع انگلیسی ۸۶پیوستهاخروجی نرم افزار eviews8 و Stata11 92نمودار (۲-۱) تئوری مالتوس ۱۱نمودار( ۲-۲) الگوی نظری انتقال جمعیت ۱۵نمودار (۳-۱) روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی ۳۱نمودار (۳-۲) روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفرکشورهای منتخب اسلامی ۳۱نمودار (۳-۳) روند متوسط امید …

بررسی تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت- قسمت ۲۳

Augusto M , Coelho F . 2009 .” Marketing orientation and new – to- the – world products : Exploring the moderating effects of innovativeness , competitive strength , and environmental forces” Industerial marketing management ; 38 : pp.94-108Cezar camison , ana villar-lopez . 2013. Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and …

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت- قسمت ۲۲

تدوین برنامه هایی جهت کاهش هزینه های تولیدی : از قبیل پایین نگهداشتن ذخیره مواد وقطعات ،سیستم رساندن مواد اولیه در کوتاه ترین زمان جهت تولید ، ذخیره کردن تولیدات در انبار و …در بخش عملکرد که متاسفانه تعدادی از شرکت ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند پیشنهاد می شود که از کمک های بانک …

دسترسی متن کامل – بررسی تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت- قسمت ۲۱

اثر غیر مستقیم ۰٫۲۴۹ (۳٫۰۹)×(۷٫۶۲) همانگونه که مشخص می باشد میزان تاثیر مستقیم نوآوری سازمانی بر عملکرد شرکت برابر با ۰٫۶۲ می باشد. در حالیکه میزان تاثیر غیر مستقیم نوآوری سازمانی بر عملکرد شرکت از طریق متغیر میانجی نوآوری تکنولوژیکی مقدار ۲۴٫۹ درصد می باشد. بنابر این می توان چنین نتیجه گرفت که نوآوری تکنولوژیکی …

علمی : بررسی تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت- قسمت ۹

۸۹۷۰ عملکرد شرکت ۶ ۹۰۵/۰ ۳-۷ روش تجزیه وتحلیل داده های تحقیق :به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه اصلی تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری[۷] استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک چند متغیری و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلّی[۸] است که …

بررسی تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت- قسمت ۸

بخش دوم: قابلیت های نوآوری محصول شامل ۵ سوال می باشد .بخش سوم: قابلیت های نوآوری فرآیند شامل ۱۱ سوال می باشد .بخش چهارم: عملکرد شرکت شامل ۶ سوال می باشد .۳-۵ روایی :یکی از مهم ترین ویژگی های هر تحقیق ، مناسب و متناسب بودن ابزار اندازه گیری آن است . هر نوع ابزار …

فایل دانشگاهی – ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی شهرستان …

سایکس، در سفرنامه خود( ۱۴۷ ) درباره ی دوساری می نویسد: دوساری کرسی نشین جیرف است که اغلب املاک آن خالصه است.نخلستان دوساری در دامنه یک کوه مرتفع سنگ آهکی واقع شده که چشمه ای نیز از میان آن می گذرد و آسیاب بزرگی حوالی آن بنا شده است. قبرستان محل که خطوط زیبایی روی …