پایان نامه : مدیریت زنجیره تامین-دانلود متن کامل

Mr. Hessam Zand Hesami PH.D
By
Ahmad Ghayoomi
December 2013
االحمدلله رب العالمین
تقدیر و تشکر
استاد گرانقدر جناب آقای دکتر عالم تبریز
بر خود واجب می‌دانم تا از حضرتعالی به خاطر راهنمایی‌های ارزشمندتان در به ثمر رسیدن این پروژه تشکر و سپاسگزاری نمایم.
استاد گرامی جناب آقای دکتر زند‌حسامی
شایسته است تا زحمات و هدایت‌های بی‌دریغ شما را در رسیدن به اهداف خویش ارج نهم.
همچنین از زحمات تمامی اساتید و مسئولین موسسه آموزش عالی کار قزوین قدردانی می‌نمایم.
تقدیم به
بی همتایی که
در خوشی‌ها در کنار ما قدم بر می‌دارد
و در لحظه غرق شدن در سختی‌ها ما را در آغوش می‌گیرد ،
و
تقدیم به
پدر و مادر بزرگوارم ،

و
تقدیم به
همسر عزیزم که برای تحقق این پژوهش از زمان متعلق به ایشان استفاده کردم ،
و
تقدیم به
همه آموزگاران زندگیم ………
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول کلیات تحقیق 2
مقدمه 3
1-1 بیان مسأله 4
1-2 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 6
1-3 اهداف تحقیق 7
1-4 فرضیه ها 7
1-5 روش پژوهش 7
1-6 تعریف اصطلاحات و متغیرها 8
فصل دوم ادبیات موضوع 10
مقدمه 11
بخش اول : برنامه ریزی منابع سازمان 11
2-1 تعریف سیستمهای ERP 11
2-2 سیر تکاملی برنامه ریزی منابع سازمان 13
2-2-1 برنامه ریزی مواد 15
2-2-2 برنامه ریزی منابع ساخت 15
2-3 سیستمهای تشکیل دهنده برنامه ریزی منابع سازمان 17
2-4 چرخه عمر سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان 18
2-5 ساختار و اجزای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان 19
2-5-1 اطلاعات پایه سازمان 19
2-5-2 برنامه ریزی تولید 20
2-5-3 بازاریابی 20
2-5-4 توزیع و فروش 20
2-5-5 مدیریت کیفیت جامع 21
2-5-6 مدیریت مواد 21
2-5-7 کنترل 21
2-5-8 منابع انسانی 21
2-5-9 مدیریت پروژه 22
2-5-10 امور مالی 22
2-5-11 نگهداری و تعمیرات کارخانه 22
2-6 عوامل کلیدی موفقیت در سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان 23
2-7 مزایا و معایب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان 28
2-7-1 مزایا 28
2-7-2 معایب 29
2-8 گزینههای پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان 30
2-9 معیارهای ارزیابی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان 33
بخش دوم: مدیریت زنجیره تأمین 34
2-10 مقدمه ای بر مدیریت زنجیره تأمین 34
2-11 پیشینه و سیر تحول مدیریت زنجیرهتأمین 35
2-12 تعریف مدیریت زنجیرهتأمین 38
2-13 یکپارچگی زنجیرهتأمین 40
2-14 اهمیت یکپارچه سازی زنجیرهتأمین 41
2-15 عملکرد زنجیرهتأمین 42
2-16 افزایش کارایی و اثربخشی زنجیرهتأمین 43
2-17 عملکرد های مدیریت در مقابله با چالش های زنجیرهتأمین 47
2-18 ارزیابی عملکرد زنجیرهتامین 49
بخش سوم ارتباط و تأثیر برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیرهتأمین 54
2-19 کشف استدلالهایی برای برنامه ریزی منابع سازمان و یکپارچگی مدیریت زنجیره تامین 54
2-20 یکپارچگی برنامه ریزی منابع سازمان ومدیریت زنجیره تامین 57
فصل سوم روش تحقیق 59
مقدمه 60
3-1 روش تحقیق 60
3-2 جامعه آماری و دلایل انتخاب آن 62
3-3 روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه 63
3-3-1 حجم نمونه 63
3-3-2 روش نمونه گیری 64
3-4 ابزار و روش های گردآوری داده های تحقیق 65
3-4-1 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق 66
3-4-2 سنجش روایی پرسشنامه 67
3-4-3 سنجش پایایی پرسشنامه ( ابزار تحقیق ) 67
3-5 متغیرهای تحقیق 69

فصل چهارم تحلیل داده ها 72
مقدمه 73
4- 1 بخش اول آمار توصیفی 73
4-2 بخش دوم آمار استنباطی 75
2-4-1 بررسی جایگاه ماژولها در سازمان 75
2-4-2 بررسی تاثیر ماژولهای برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تامین 78
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 82
مقدمه 83
5-1 تحلیل یافته های تحقیق 83
5-2 پیشنهادهای کاربردی مدیریتی از فرضیه های تحقیق 85
5-3 محدودیت های تحقیق 85
5-4 پیشنهاد به محققان برای تحقیقات آینده 86
منابع 87

 
 
Abstract 96
جداول و نمودار ها
جدول 2-1 : مزایا برنامه ریزی منابع سازمان و نحوه دستیابی به آن ها 29
جدول 2-2 : معایب برنامه ریزی منابع سازمان و راه حل های غلبه بر آن ها 30
شکل 2-1: روند تکامل زنجیره تامین 39
جول 3-1 : میزان پایایی پرسشنامه 80
شکل 3-1 متغیر های تحقیق 81
پیوست : پرسشنامه
چکیده
امروزه سازمانهای تجاری با محیطی پیچیدهتر و رقابتیتر از گذشته روبرو هستند. موفقیت تجاری یک سازمان تنها به تجزیه و تحلیل وضعیت درونی آن سازمان محدود نشده و تا اندازه ای زنجیرهتأمین و توزیع آن را نیز شامل می شود. مدیریت یکپارچه زنجیرهتامین یک فرآیند پیچیده است، زیرا سازمانها و شرکای سازمانی بسیاری با منافع متفاوت در عملیات زنجیرهتأمین درگیر میباشند. در زنجیرهتامین، مدیران و رؤسای هر سازمان به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان و افزایش حداکثری سودآوری، نیازمند همکاری متقابل با شرکای تجاریشان هستند.برنامه ریزی منابع سازمان همواره یک مولفه جداییناپذیر از مدیریت زنجیرهتامین فرض شده است. هدف این تحقیق شناسایی و آماده سازی مدیران برای داشتن بینشی صحیح از تاثیر 5 ماژول برنامه ریزی منابع سازمان (یکپارچگی، برنامه ریزی تولید، کنترل، مدیریت مواد و مدیریت جریان کار) بر عملکرد زنجیرهتامین میباشد تا با توجه به نتایج آن به بهبود آن همت گمارند. روش تحقیق حاضر بر پایه هدف و ماهیت توصیفی- پیمایشی استوار بوده و ابزار اصلی آن پرسشنامه است. این پرسشنامه به صورت تصادفی میان کاربران بخش برنامه ریزی منابع سازمان در بین 5 شرکت تامین کننده ایرانخودرو توزیع گردیده است. در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیف آماری مورد استفاده قرار گرفته است. آمارههای توصیفی شامل جداول فراوانی بوده، در سطح استنباطی از معادله رگرسیون برای بررسی تأثیر آن و از روش آزمون میانگین تک متغیره برای تعیین جایگاه این ماژولها در سازمان استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که ماژولهای یکپارچگی، برنامه ریزی تولید، مدیریت مواد، کنترل و مدیریت جریان کار تاثیری بر عملکرد زنجیرهتامین نداشته و به تبع آن سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تامین تاثیر نخواهد بود.

فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
دنیای رقابتی امروز، تولیدکنندگان محصول و ارائه کنندگان خدمات به سمتی سوق داده تا محصولات و خدمات خود را با کیفیتی بالاتر، مطابق با نیازهای خاص مشتریان و در زمانی کوتاهتر ارائه دهند. شرکتها برای حفظ توان رقابتی خود در این محیط تجاری، به دنبال راه کارهای جدیدی هستند، روشی که بتوان به وسیله آن از ظرفیتها و منابع موجود بیشترین استفاده را نموده و موجودی در گردش شرکت را کاهش دهد. در حقیقت هر شرکت، مجموعهای پیچیده از گردش فعالیتها و فرآیندهای مختلف اطلاعاتی است که این موضوع تحقق اهداف فوق را دشوار میسازد. در نتیجه مدیریت درست فعالیت ها و اطلاعات یک سازمان، تنها راهحلی است که میتواند در دستیابی به اهداف رقابتی یاریرسان باشد. در بیشتر سازمانها، به خصوص کارخانه ها و شرکتهای تولیدی، ریشه اصلی مشکلات موجود، فقدان همکاری و هماهنگی در استفاده از منابع در دسترس کارخانه (افراد، اطلاعات، مواد، ابزار) و نیز ضعف مدیریت فرآیندهای کاری است. یک مدیریت ضعیف با کاهش سطح کیفیت، سرعت فرآیند پاسخگویی به مشتری را کاهش داده و در نهایت به افزایش هزینه ها میانجامد. در این صورت، سازمان محکوم به ترک عرصه رقابت خواهد بود.
پیشرفتهای اخیر که در فناوری، نرمافزارهای فناوری اطلاعات و اطلاعات کامپیوتری مشاهده گردیده، مدیران را قادر ساخته است تا از طریق سیستمهای اطلاعاتی مختلف، در کوتاهترین زمان و با سهولت به داده های مختلف سازمان دسترسی داشته باشند. این داده ها عموماً در سه سطح استراتژیکی، تاکتیکی و عملیاتی وجود دارند.
در این میان دو سیستم اصلی شامل مدیریت زنجیرهتأمین و مدیریت برنامه ریزی منابع سازمان از اهمیت خاصی برخوردار هستند و در قلب جریان اطلاعات شرکت قرار دارند. زنجیره تأمین مجموعهای از تسهیلات و کانالهای توزیعی است که از مواد خام استفاده کرده، آن ها را به محصول نیمه ساخته و یا محصول نهایی تبدیل میکند و محصول نهایی را به دست مشتری میرساند. این زنجیره،سازمان تولید کننده، تأمینکنندگان آن، کانالهای توزیع و فروشندگان محصول را در بر میگیرد.
بر اساس تعریف ارائه شده توسط جامعه بین المللی، آن دسته از اطلاعات توسط سیستمهای اجرایی ارائه میشود که امکان بهینهسازی فعالیتهای تولید را از صدور سفارش تا تولید کالاهای نهایی فراهم کند. این سیستمها با بهره گرفتن از داده های جاری و دقیق، فعالیتهای کارخانه را هدایت کرده و به محض وقوع مشکلات، اقدامات لازم به منظور رفع آنها را انجام می دهد. بنابراین با پاسخگویی سریع به شرایط متغیر و متمرکز، کاهش فعالیتهای فاقد ارزش افزوده، عملیات و فرآیندهای کارخانه به شکل موازی هدایت میشود.
از این رو سیستم برنامه ریزی تولید، یک سیستم حیاتی در پائینترین سطح کارخانه است که اطلاعات لازم را برای به اجرا درآمدن تولید فراهم میکند. سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، یک سیستم واسط بین زنجیرهتأمین و خط تولید کارخانه است که کلیه فعالیتهای برنامه ریزی داخل سازمان تولید کننده را در بر میگیرد.
این تحقیق بر آن است تأثیر پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان را بر عملکرد مدیریت زنجیرهتأمین مورد ارزیابی قرار دهد.

1-1 بیان مسأله
بسیاری از مطالعات، اهمیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را در اثربخشی عملکرد شرکتها نشان میدهد و به این دلیل است که سیستم برنامه ریزی منابع سازمان یکی از مهمترین پیش نیازها برای رقابت در عرصه تجارت جهانی و به دست آوردن سود رقابتی در این نوع اقتصاد شده است.
اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان منجر به اعمال تغییرات مهم در سازمان است که یکی از نتایج آن هدایت و سازماندهی زنجیرهتأمین آن سازمان می باشد، بنابراین تمامی افرادی که در زنجیره تأمین، به نحوی درگیر هستند، نیاز به درک و فهم این تغییرات دارند. اگر این تغییرات به درستی درک نشود، بر روی عملکرد کسبوکار -که شامل مدیریت زنجیرهتامین نیز می شود- تأثیراتی میگذارد که این موضوع بر عملکرد کلی سازمان تأثیرگذار بوده و سرانجام منجر به شکست سیستم می شود.
از آنجایی که با گسترش و افزایش میزان پیچیدگی اهداف، فرآیندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمان هایی میتوانند به بقاء خود ادامه دهند که نسبت به انتظارات و خواستههای مشتریان و ذینفعان، به نحو مطلوبی پاسخگو بوده و سودآوری و ثروت آفرینی سازمان را- به عنوان شاخصهای کلیدی و برتر سازمانی- مورد توجه قرار دهند. تحقق این امر در صورتی امکان پذیر است که سازمان ها از سیستمهای اطلاعاتی که در دنیای امروزی مورد استفاده قرار میگیرند همچون برنامه ریزی منابع سازمان استفاده کرده و تأثیر آن را بر عملکرد کل سازمان علی الخصوص تأمینکنندگان خود مشاهده نمایند.
با توجه به مباحث فوق ضروریست مدیران یک سازمان، تأثیر واقعی سیستم بر عملکرد سازمان و زنجیرهتأمین درک نمایند تا بتوانند احتمال شکست برنامه ریزی منابع سازمان را کاهش دهند.
استفاده از سیستم های اطلاعاتی که بتوانند همه فعالیتها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را به موقع در اختیار استفادهکنندگان آن قرار دهند، از ابزارهای حیاتی در سازمانهای امروزی به شمار میرود. برنامه ریزی منابع سازمان به عنوان ابزار مدیریتی برای یکپارچهسازی منابع سازمان اهمیت شایان دارد.
مدیریت زنجیرهتأمین نیز همچون هر نظام دیگری در رهیافت مدیریتی، به یک نظام سنجش عملکردی در جهت شناسایی موفقیت، تعیین میزان تحقق نیازهای مشتریان، کمک به سازمان در درک فرآیندها، کشف دانستههایی که پیش از این سازمانها بدان واقف نبودهاند و در نهایت تحقق بهبودهای برنامه ریزی، نیاز دارند.(مورگان، 2007)
با توجه به مشکلات بوجود آمده در امر پیادهسازی برنامه ریزی منابع سازمان در صنعت خودرو سازی ایران و عدم موفقیت خودروسازان در این زمینه، ما را بر آن داشت تا در این تحقیق تأثیر این سیستم را بر روی عملکرد زنجیرهتأمین آنها بسنجیم و در صورت امکان دلایل عدم موفقیت را موشکافی نمائیم.
سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دارای ماژولهای بسیاری مانند حسابداری، اقتصادی، منابع انسانی و … می باشد. مدیریت زنجیرهتأمین نیز یکی از این ماژولها میباشد. ماژول مدیریت زنجیره تامین در برنامه ریزی منابع سازمان خود دارای زیرماژولهایی از قبیل یکپارچه سازی، مدیریت مواد، برنامه ریزی تولید،کنترل و مدیریت جریان کار میباشد. ما در این تحقیق تأثیر هر کدام از ماژولهای مذکور را بر عملکرد زنجیرهتأمین خواهیم سنجید.
در راستای بهبود عملکرد زنجیرهتأمین از طریق استفاده صحیح و مناسب از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می توان از طریق بررسی تأثیر برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیرهتأمین در سازمانهایی که در آنها برنامه ریزی منابع سازمان به اجرا در آمده تلاش نمود.
هر کدام از زیرماژولهای برنامه ریزی منابع سازمان بر قسمتهای مختلفی از عملکرد زنجیرهتأمین تأثیر دارد که ما تأثیر هر کدام از ماژول هارا (به صورت مجزّا) بر عملکرد زنجیرهتأمین خواهیم سنجید. هر کدام از ماژولهای برنامه ریزی منابع سازمان در مدیریت زنجیره تامین میتواند بر هزینه های موجودی، هزینه های عملیاتی، کیفیت محصولات، بهبود میزان پاسخگویی به تغییرات، انتقال اطلاعات دقیق و به موقع، ارسال به موقع کالاها، بهبود پاسخگویی به مشتری، سطح رضایت مشتری، گردش جریان اطلاعات سریع، شبکه شدن سیستمهای اطلاعاتی در زنجیرهتأمین و یکی شدن برنامه ریزی تولید و زمانبندی تأثیر بگذارند.
1-2 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
هرکس که اندکی با برنامه ریزی منابع سازمان آشنایی داشته باشد به خوبی می داند که مدیریت منابع سازمان در کمپانیهای امروزی امری حیاتی است و مسلماً یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمان مناسب می تواند کمک شایانی به مدیران در جهت کنترل و مدیریت این منابع باشد. ایدهآل هر مدیری است که بتواند نسبت به وضعیت تمامی منابع و داراییهای سازمان، در زمانی کوتاه و با دقت بالا، آگاهی یابد و تحقق این مهم نیازمند سیستمی است که برای تصمیمگیری در باب این منابع کمک رسان باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یک سامانه برنامه ریزی منابع سازمان می

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *