پایان نامه مدیریت با موضوع : تحلیل اطلاعات

هفته 80/0 گزارش کرده است.
در ایران نیز کاویانی وموسوی این آزمون را هنجار یابی کرده اند و نتایج نشان داد، آزمون مورد نظر دارای روایی(72/0) اعتبار(83/0)و ثبات درونی (92/0) مناسبی است(کاویانی؛موسوی1387).
3-5-5-پرسش نامه افسردگی بک (ویرایش دوم BDI II):
ویرایش دوم پرسشنامه افسردگی بک یک شکل بازنگری شده پرسشنامه افسردگی بک است که جهت سنجش شدت افسردگی تدوین شده است. فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه افسردگی بک در مقایسه با فرم اولیه بیشتر با DSM هم‌خوان است.
علاوه بر آن ویرایش دوم این پرسشنامه، تمامی عناصر افسردگی را براساس نظریه شناختی افسردگی نیز پوشش می‌دهد. این پرسشنامه همانند ویرایش نخست از 21 ماده تشکیل شده که آزمودنی برای هر ماده یکی از چهارگزینه‌ای را که نشان‌دهنده شدت علامت افسردگی در مورد خویش است را برمی‌گزیند.
هر ماده نمره‌ای بین (0 – 3) می‌گیرد و بدین ترتیب نمره کل دامنه‌ای از (0 تا63) دارد. این پرسش نامه نقطه برشی به عنوان عدم وجود افسردگی معرفی نمی‌کند. مطالعات روان‌سنجی انجام شده بر روی این پرسشنامه نشان می‌دهد که از روایی و اعتبار مطلوبی برخوردار است و به طور کلی این پرسشنامه جانشین مناسبی برای ویرایش اول آن محسوب می‌شود(دوزو. آداسون و آهنبرگ 1998 به نقل از مرادی).بک، استیر و گاربین ثبات درونی این ابزار را 73/0 تا 92/0 با میانگین 68/0 و ضریب آنها برای گروه بیمار 68/0 و غیر بیمار 81/0 گزارش کرده‌اند.
در یک بررسی که بر روی 125 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران که جهت بررسی اعتبار و پایایی DBIIبر روی جمعیت ایرانی انجام گرفت. نتایج بیانگر نمره کل با میانگین 79/0 انحراف استاندارد 96/7 آلفای کرونباخ 71/0 و پایایی بازآزمایی به فاصله 2 هفته 73/0 بود (مجتبایی و همکاران به نقل از مرادی 1381).
آلوی و کین (1998) در مطالعه خود، پایایی درونی پرسشنامه بک را 90/0 ذکر کرده اند. کراکر و همکاران (1998) در بررسی اعتبار به روش تنصیف، ضریب همبستگی 86/0 گزارش کرده اند که نشانگر اعتبار درونی بالای این آزمون می باشد.
روایی پرسشنامه افسردگی بک در جامعه های متعدد مشاهده شده است.(استیر و کلارک1997 )
جمله های پرسشنامه افسردگی بک ، به ترتیب، خفیف ترین تا شدید ترین میزان اختلال در آن جنبه را مورد بررسی قرار می دهد. آزمودنی در هر مورد می تواند نمره ای بین 0-3 بگیرد. در این آزمون ، 2 آیتم به بعد عاطفی ، 11 آیتم به مسائل شناختی ، 2 آیتم به رفتار های آشکار ، 5 آیتم به علائم جسمانی و 1 آیتم به علائم درونی اختصاص داده شده است.
تمام این آیتم ها مربوط به علائم افسردگی می باشند( هرمن و بلاک ، 1988 ). برای نمره گذاری این آزمون، نمره هایی که آزمودنی دور آنها خط کشیده را مورد شمارش قرار داده و مجموع آنها بیانگر نمره فرد در آزمون می باشد.
جمع نمرات بین 0 تا 63 در نوسان خواهد بود. در این مقیاس نمره 0 تا 9 نشانه بهنجار بودن ، 10 تا 15 نشانه افسردگی خفیف ،16 تا 23 افسردگی متوسط و نمره بالا تر از 24 نشانه افسردگی شدید می باشد.
3-6-روش اجرای آزمون ها:
پس از آنکه مدارس و کلاس ها به طور تصادفی انتخاب شدند تمام دانش آموزان یک کلاس به طور همزمان تمام ابزارهای پژوهش را که به هم متصل شده بودند را تکمیل کردند.قبل از اجرای آزمون و دادن پرسش نامه ها به دانش آموزان توضیحاتی در مورد هدف پژوهش از اجرای پرسش نامه ها و چگونگی پاسخدهی به هریک از پرسش نامه ها داده شد و گفته شد نیازی به ذکر نام و نام خانوادگی نیست و پاسخ ها محرمانه باقی می ماند.در اجرای آزمون ها شرایط آرام و مناسب جهت پاسخگویی آزمودنی ها مهیا بوده و با رضایت و آرامش به همکاری با آزمونگر پرداختند.

3-7-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
با توجه به ماهیت متغیر ها و طرح پژوهش از مدل های همبستگی و تحلیل رگرسیون و آزمون t برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

فصل چهارم
یافته‌های پژوهش

داده های جمع آوری شده از پرسش نامه ها توسط نرم افزار spssوبا استفاده از روش های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در این فصل ابتدا اطلاعات توصیفی مربوط به داده های جمعیت شناختی و متغیر های اصلی پژوهش را از نظر می گذرانیم،سپس به تحلیل یافته ها بر اساس فرضیه های پژوهش می پردازیم و در نهایت اطلاعات جانبی را مورد تحلیل قرار می دهیم.

1- 4- یافتههای توصیفی
در این بخش اطلاعات جمعیت‌شناختی نمونه مورد بررسی و یافته‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه ارائه شده است.
جدول1-4: توزیع گروه نمونه بر اساس رشته تحصیلی
رشته تحصیلی فراوانی درصد
ریاضی- فیزیک 34 17
علوم تجربی 74 37
علوم انسانی 50 25
هنر 28 14
فنی- حرفه ای 14 7
جمع 200 100

با توجه به اطلاعات جدول 1-4 متوجه می‌شویم که بیشترین فراوانی در گروه نمونه مربوط به دانش آموزان رشته علوم تجربی است با 37 درصد و کمترین فراوانی به رشته فنی- حرفه ای اختصاص دارد که 7 درصد از شرکت کنندگان را در برمی گیرند.

جدول 2-4: توزیع گروه نمونه بر اساس پایه تحصیلی
پایه تحصیلی فراوانی درصد
اول 21 5/10
دوم 39 5/19
سوم 55 5/27
چهارم 85 5/42
جمع 200 100

جدول 3-4: توزیع گروه نمونه بر اساس شغل پدر
شغل پدر فراوانی درصد
آزاد 87 5/43
کارمند 45 5/22
معلم یا استاد 9 5/4
کارگر 12 6
مهندس 8 4
هنرمند 5 5/2
پزشک 8 4
بیکار 8 4
بازنشسته 18 9
جمع 200 100

با توجه به اطلاعات جدول 3-4
حدود 43 درصد از پدران دانش آموزان مورد بررسی دارای شغل آزاد هستند. دومین فراوانی مربوط به پدران کارمند است و کمترین فراوانی به پدران هنرمند اختصاص دارد. 4 درصد از پدران هم بیکار هستند.

جدول 4-4: توزیع گروه نمونه بر اساس شغل مادر
شغل مادر فراوانی درصد
آزاد 5 5/2
کارمند 19 5/9
معلم یا استاد 28 14
کارگر 5 5/2
مهندس 4 2
هنرمند 8 4
پزشک 3 5/1
خانه دار 118 59
بازنشسته 10 5
جمع 200 100

با توجه به اطلاعات جدول 4-4، 59 درصد از مادران دانش آموزان مورد بررسی خانه دار هستند. دومین فراوانی مربوط به مادران معلم است و کمترین فراوانی به مادران پزشک اختصاص دارد.

جدول 5-4: توزیع گروه نمونه بر اساس تحصیلات پدر
تحصیلات پدر فراوانی درصد
ابتدایی 14 7

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سیکل 18 9
دیپلم 78 39
فوق دیپلم 31 5/15
لیسانس 37 5/18
فوق لیسانس 12 6
دکتری 10 5
جمع 200 100

بر اساس اطلاعات جدول 5-4 بالاترین فراوانی مربوط به مدرک تحصیلی پدران گروه مورد بررسی به دیپلم(39 درصد) اختصاص دارد. به طور کلی حدود 45 درصد از پدران دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
جدول 6-4: توزیع گروه نمونه بر اساس تحصیلات مادر
تحصیلات مادر فراوانی درصد
ابتدایی 8 4
سیکل 25 5/12
دیپلم 86 43
فوق دیپلم 32 16
لیسانس 40 20
فوق لیسانس 6 3
دکتری 3 5/1
جمع 200 100

با توجه به اطلاعات جدول 6-4، 20 درصد از مادران گروه نمونه دارای مدرک لیسانس و حدود 16 درصد از آنها دارای مدرک فوق دیپلم هستند. حدود 60 درصد از مادران دارای تحصیلات دیپلم و پایین‌تر هستند. این در حالی است که تحصیلات بالاتر از لیسانس تنها 5/4 درصد است.

جدول 7-4: توزیع گروه نمونه بر اساس سابقه مشکلات جسمانی پدر
سابقه مشکل جسمانی فراوانی درصد
دارد 67 5/33
ندارد 133 5/66
جمع 200 100

جدول 7-4 نشان می‌دهد که 5/33 درصد از پدران گروه نمونه دارای سابقه بیماری جسمانی هستند.
جدول 8-4: توزیع گروه نمونه بر اساس سابقه مشکلات جسمانی مادر
سابقه مشکل جسمانی فراوانی درصد
دارد 42 21
ندارد 158 79
جمع 200 100

جدول 8-4 نشان می‌دهد که 21 درصد از مادران گروه نمونه دارای سابقه بیماری جسمانی هستند.

 
 

جدول 9-4: اطلاعات توصیفی مربوط به برخی متغیرهای جمعیت شناختی مورد مطالعه
متغیر حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار
سن 15 18 67/16 1/1
معدل 11 20 3/17 8/1
تعداد خواهر و برادر 0 6 8/1 4/1

بر اساس اطلاعات جدول 9-4 کم سن و سال ترین عضو گروه نمونه 15 ساله و بزرگترین آنها 18 ساله هستند. میانگین سنی گروه نمونه برابر با 67/16 سال است. 197 نفر از دانشجویان به سوال مربوط به معدل پاسخ داده‌اند که بر این اساس حداقل معدل 11 حداکثر 20 و میانگین معدل گروه نمونه 67/16 می‌باشد.

جدول 10-4: اطلاعات توصیفی مربوط به متغیرهای مورد مطالعه
متغیرها شاخص‌ها
حداقل حداکثر میانگین انحراف استاندارد
کمرویی 32 120 6/78 6/19
اضطراب 0 40 3/15 9
افسردگی 0 45 4/16 9/9
نمره کل عملکرد خانواده 61 174 4/114 9/23
نقش ها 23 79 6/49 11
حل مساله 17 66 3/43 1/10
ابراز عواطف 8 49 5/21 6/8

2- 4- یافتههای استنباطی
جهت بررسی فرضیه‌ها و سوال‌های پژوهش، از شاخص‌های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و آزمون t مستقل استفاده گردید که نتایج به دست آمده در جداول 11- 4 تا ؟- 4 ارائه خواهد شد.
جدول 11-4: ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه
متغیرها کمرویی اضطراب افسردگی کل FAD نقش ها حل مساله
کمرویی 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *