پایان نامه : مسابقات ورزشی

عنوان وسیله بسیار مهمی برای فراهم آوردن ارتشی سلحشور و پیروزمند پی برده بودند. 2-4- هدف های وسیع درپرتو آمادگی: ترسانیدن دشمن با آماده باش نظامی گرچه درست و پسندیده است و نتایج... ادامه

پایان نامه : مسابقات ورزشی

نگاه سوم: اگر بپذیریم که این حدیث در میان مسابقه ها و بازی ها تنها در مسابقاتی گروبندی و برد و باخت را جایز دانسته که در راستای آمادگی نظامی و جنگی و دفاعی قرار بگیرد. موافقان این... ادامه