یک. نوامبر 29th, 2020
ضربان قلب در حالت استراحت به میزان ۵ تا ۸ ضربه در دقیقه فقط از طریق غوطهور شدن قسمتی از بدن در آب کاهش مییابد... Read More
لاکتات مولکولی نیست که عملکرد عضله را مختل کند. زیان فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تولید لاکتات در تولید یونهای هیدروژن است که اگر بافر نشوند PH... Read More
۱-۳- اهداف تحقیق۱-۳-۱- هدف کلیبررسی و مقایسه تأثیر روشهای برگشت به حالت اولیه در خشکی و آب بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب پس... Read More
اگر مدت و شدت دوره برگشت به حالت اولیه کافی نباشد، ممکن است که ورزشکار به عوارضی نظیر خستگی مزمن و سندرم بیش تمرینی دچار... Read More
۴-۳- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق ۵۱۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول ۵۱۴-۳-۲- آزمون فرضیه دوم ۵۴فصل پنجم۵-۱- مقدمه ۵۷۵-۲- خلاصه تحقیق ۵۷۵-۳- بحث و نتیجهگیری ۵۸۵-۳-۱-... Read More
ایجاد اختلاف بین معابر عابرین پیاده با معابر خودروها و در نتیجه تفکیک حمل‌و‌نقل عابرین پیاده از حمل‌و‌نقل وسایل نقلیه و افزایش سرعت خودروها ،... Read More
شکل(۳- ۱۱):حفظ و توسعه‌ی محیط زیست شهری توسط جنگل‌کاری شهری وآثار آن شکل(۳-۱۲): توجه به معماری شهری برای حفظ و توسعه‌ی فضای سبز شهری باافزایش سطح... Read More
۲۸۰۰ ۴۵۹۲ ۱۲ هیتر ۲۸۶۰ ۴۵۹۲ ۱۳ سیستم روشنایی ۱۴۰۰ ۲۲۹۶ ۱۴ سیستم گرمایش برقی ۲۸۰۰ ۴۵۹۲ ۱۵ ایستگاه C.G.S m*3/h50000 ۶۰۵۳ ۱۶ جمع کل... Read More