منبع پایان نامه ارشد درمورد d، s، SIS

دانشکداناها ………………………………………………………………………………………………..53
2-13- ابررسانایی در گرافن……………………………………………………………………………………………………………………………………………54
فصل سوم: اتصالات و جریانهای جوزفسون
3-1- آثار جوزفسون……………………………………………………………………………………………………………………………………………56
3-2- تونل زنی و اثر جوزفسون…………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-2-1- جریان جوزفسون dc……………………………………………………………………………………………………………………………….58
3-2-2 جریان جوزفسون ac…………………………………………………………………………………………………………………………………59
3-3- پدیده تونل زنی ابرالکترونها(پیوند تونلی جوزفسون)…………………………………………………………………………………………..60
3-4- تونل زنی در پیوندگاه ابررسانا – عایق – ابررسانا (SIS)……………………………………………………………………………………..61
3-5- کاربردهای عملی پیوند تونلی جوزفسون………………….. …………. ………………………………………………………………………..63
3-6- جریان جوزفسون در اتصالات پایه گرافن…………………………………………………………………………………………………………65
3-7- جریان جوزفسون در اتصال SIS پایه گرافن …………………………………………………………………………………………………………….66
فصل چهارم: جریان جوزفسون در اتصالات پایه گرافن تحت کشش
4-1- گرافن تحت کشش……………………………………………………………………………………………………………………………………..69
4-2- فرمالیسم مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
4-3- اتصال جوزفسون SIS پایه گرافن کش دار…………………………………………………………………………………………………………..72
4-3-1- اثر جفت شدگی نوع s در اتصال جوزفسون پایه گرافن کش دار………………………………………………………………………..75
4-3-2- نتایج و بحث …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
4-3-3- اثر جفت شدگی نوع d در اتصال جوزفسون پایه گرافن کش دار……………………………………………………………………….83
4-3-4- نتایج عددی و بحث برروی آنها……………………………………………………………………………………………………………………..88
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91
مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
فهرست جداول، شکل ها و نمودارها
عنوان صفحه
شکل ( 1-1) ساختار الماس ……………………………………………………………………………………………………………………9
شکل (1-2) لایه های گرافیت روی یکدیگر …………………………………………………………………………………………..10
شکل (1-3) فولرین ……………………………………………………………………………………………………………………………..11
شکل (1-4-) نانو لوله ی کربنی ……………………………………………………………………………………………………………12
شکل ( 1-5) نمایی از گرافن ………………………………………………………………………………………………………………..14
شکل (1-6) هیبریدیزاسیون 〖sp〗^2 در گرافن ………………………………………………………………………………………….16
شکل (1-7) ساختار شبکه گرافن …………………………………………………………………………………………………………17
شکل (1-8) نزدیکترین همسایه ها در یک اتم گرافن ………………………………………………………………………………18
شکل (1-9) ساختار نواری گرافن که نوار ظرفیت ونوار رسانایی را نشان می دهد ………………………………………24
شکل (1-10) ساختار نوار انرژی گرافن در دو جهت گیری زیگزاگی و آرمچیر ………………………………………….28
نمودار ( 2-1) مقاومت ویژه یک فلز نوعی بر حسب دما ………………………………………………………………………..31
جدول ( 2-1) عناصر ابررسانای جدول مندلیف ……………………………………………………………………………………..36
شکل (2-1) ابررسانا در میدان خارجی …………………………………………………………………………………………………38
شکل (2-2) اشغال نوارهای انرژی مجاز توسط الکترونها ……………………………………………………………………….39
شکل (2-3) نوار رسانش در دمای صفر درجه کلوین برای حالت عادی و ابررسانا ……………………………………40
نمودار ( 2-2) تغییر گاف انرژی نسبت به دما برای یک ابررسانا ……………………………………………………………39
نمودار ( 2-3) تفاوت ابررسانای نوع Ι و ΙΙ در چگالی شار مغناطیسی ………………………………………………….42
شکل (2-4) مقایسه حرکت تک الکترون و جفت الکترون …………………………………………………………………..44
شکل ( 2-5) مسئله کوپر. دو الکترون بیرون یک دریای فرمی پر …………………………………………………………44
نمودار( 2-4) گاف انرژیΔ2 ی BCS ………………………………………………………………………………………………49
شکل (2-6) حالت پایه در ابرررسانایی ……………………………………………………………………………………………..50
شکل (2-7) جفت شدگی های نوع s، p، d، f در ابررساناها ………………………………………………………………..53
شکل ( 3-1) تونل زنی در پیوند ابررسانا- فلز معمولی ……………………………………………………………………….56
شکل ( 3-2) تابع موج یک الکترون در پیوند دو ابررسانا …………………………………………………………………..57
نمودار ( 3-1) منحنی مشخصه I-V پیوند تونلی جوزفسون ………………………………………………………………..59
نمودار ( 3-2) تغییرات جریان ماکزیمم (در اثر ac جوزفسون) ……………………………………………………………60
شکل (3-3) دیاگرام نوار انرژی برای فرآیند تونل زنی بین دوابررسانای مشابه ……………………………………….61
نمودار ( 3-3-) مشخصه I-V پیوندگاه S-I-S …………………………………………………………………………………….61
نمودار ( 3-4) مشخصه I-V پیوندگاه جوزفسون (در T=°K) ……………………………………………………………..62
شکل (3-4) اسکوئید ……………………………………………………………………………………………………………………….63
شکل ( 3-5) نمایشی از پیوند ابررسانا – عایق – ابررسانا بر پایه گرافن …………………………………………………64
نمودار ( 3-5) نمودار جریان بحرانی در اتصال SIS پایه گرافن ……………………………………………………………..67
شکل ( 4-1) ساختار هندسی گرافن تحت کشش در جهت زیگزاگ ………………………………………………………71
شکل ( 4-2) دو نوع از ابرجریان Is در اتصالات SIS پایه گرافن کش دار …………………………………………….72
نمودار ( 4-1) نتایج عددی vx و vy برای صفحه گرافنی تحت کشش ……………………………………………………75
نمودار ( 4-2) نمودارهای سطح انرژی آندریف در جفت شدگی نوع s ………………………………………………..79
نمودار ( 4-3) ابرجریان وابسته به زاویه در دو جهت x و y در جفت شدگی نوع s ………………………………80
نمودار ( 4-4) نمودارهای جریانهای بحرانی در دو جهت x و y در جفت شدگی نوع s ……………………….81
شکل ( 4-3) نمایی از اتصال S/I/S در پایه گرافن با جفت شدگی نوع d ……………………………………………82
نمودار ( 4-5) نمودارهای سطوح انرژی آندریف در جفت شدگی نوع d ………………………………………………88
نمودار ( 4-6) نمودار جریان جوزفسون بر حسب اختلاف فاز در جفت شدگی نوع d ………………………….90
نمودار (4-7) نمودار جریان جوزفسون بحرانی بر حسب شدت سد در جفت شدگی نوع d ………………..90
چکیده
گرافن بدلیل داشتن ویژگی های منحصر بفرد در سالهای اخیر موضوع مهم تحقیقات قرار گرفته است. چنین خصوصیاتی این ماده را بعنوان نامزدی برای کاربرد در کارهای آتی در الکترونیک مطرح می کند. گرافن اولین مثال از یک بلور دو بعدی واقعی است و این ماده پل جدیدی بین فیزیک ماده چگال و نظریه میدان های کوانتومی است. تک لایه گرافن بصورت نیمه رسانا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *